سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی آسیب شناسی مسائل جوانان

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

کامران امیریان –

چکیده:

سلامت روان از موضوعات بحث برانگیز درروانشناسی و روان پزشکی است ازجمله عوامل مرتبط با آن توانایی مدارای افرادب ا تغییرات و استرسها می باشد این پژوهش با هدف بررسی سلامت روان و شیوه های مدارا دردانشجویان جدید الورود مهرماه ۸۸ دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه انجام پذیرفت این پژوهش برروی ۲۴۹ نفر ازدانشجویان پنج دانشکده دندانپزشکی پزشکی پرستاری و مامایی تغذیه و توانبخشی به شیوه مقطعی و با استفاده ازپرسشنامه سلامت عمومی ۲۸سوالی GHQ-28 پرسشنامه مدارای بلینگز و موس و یک پرسشنامه اطلاعات دموگرافیکانجام و با شیوه های آماری کای دو و Student t-test تجزیه و تحلیل گردید درکل ۳۶/۱% ازدانشجویان مورد مطالعه امتیاز بزرگتر یا مساوی نمره برش درGHQ نمره ۲۳ را بدست آوردند که بین دو جنس تفاوت معنی داری مشاهده نشد افراد مشکوک به اختلالات روانپزشکی بیشا زبقیه از راهبرد مدارای جسمانی کردن و مهارهیجانی استفاده نمودند P<0/05 و افراد با سلامت روان بیشتر از توانایی حل مساله و ارزیابی شناختی بیشتری برخوردار بودند.