سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

فروغ کامیاب طالش – دانشجوی دکتری آبیاری و زهکشی دانشگاه صنعتی اصفهان،
سیدفرهاد موسوی – استاد گروه آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان
محمدرضا یزدانی – عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات برنج کشور

چکیده:

نفوذپذیری یکی از مشخصات فیزیکی خاک است که در مسائل آبیاری و زهکشی اهمیت خاصی دارد. تحقیق حاضر به این جهت انجام شد تا تعیین شود ارتباط پارامتر نفوذ آب به خاک با دوپارامتر وزن مخصوص ظاهری و تراکم چگونه است که در صورت داشتن ارتباط با هر کدام بتوانیم با مدیریت بر آنها نفوذ را تا حد امکان کاهش دهیم. آزمایشها در دو مزرعه که در هر مزرعه از ۱۰ نقطه با سه تکرار نمونهبرداری صورت گرفت. سرعت نفوذ با دستگاه روش سریع quick method) در مزرعه، تراکم توسط دستگاه پنترومتر جیبی و نمونهبرداری برای وزن مخصوص ظاهری توسط سیلندرهایی فلزی از محل اندازهگیری سرعت نفوذ انجام شد. در پایان، ارتباط بین سه صفت سرعت نفوذ، وزن مخصوص ظاهری و تراکم (میانگین سه تکرار) در هرمزرعه با استفاده از نرمافزارSPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل نشان داد که در بافتهای رسی و رسسیلتی بین سرعت نهایی نفوذ آب به خاک با تراکم همبستگی وجود دارد اما با پارامتر وزن مخصوص ظاهری همبستگی وجود ندارد. بین سرعت نفوذ و تراکم رابطه معکوس دیده شد