سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی هواشناسی و مدیریت آب کشاورزی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مهدی شهابی فر – استادیار بخش تحقیقات آبیاری و فیزیک خاک موسسه تحقیقات خاک و آب
مریم چایچی – دانش آموخته کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی دانشگاه تربیت مدرس
مهدی کوچک زاده – استادیار گروه مهندسی آبیاری و زهکشی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

در این تحقیق برای تهیه نقشه توزیع پراکندگی احتمال وقوع یخبندان باغات بادام از پارامتر دمای حداقل مطلق ماهانه ۳۱ایستگاه هواشناسی در استان آذربایجان شرقی استفاده گردیده است. از آنجائ یکه بیشترین خسارت یخبندان به شکوفه هایجوان بوده و درختان بادام این استان در فروردین ماه شکوفه م یدهند، لذا دمای حداقل مطلق فروردین ماه به منظور بررسی یخبندان در نظر گرفته شده است. با استفاده از فرمول تجربی ویبول در تمام ایستگا هها، دما با احتمال وقوع ۷۵%استخراج و با دمای آسیب پذیری شکوفه درخت بادام مقایسه شده است و تکنیک زمین آمار به علت تغییرات مکانی دما بهمنظور میان یابی احتمال وقوع یخبندان مورد استفاده واقع شده است. در این روش با بهره گیری از تخمینگر کریگینگنشانگر به داده های دما ارزش ۰ یا ۱ اختصاص داده شده و پس از برازش بهترین شبه تغییرنما بر این داده ها، نقشه توزیعپراکندگی احتمال وقوع به تفکیک شهرستان های استان تهیه گردیده است. با بررسی نقشه احتمال وقوع مشخص شد خطریخبندان در شهرستان های شرقی و شمالی استان بسیار ناچیز ( ۰ تا ۴۰ درصد) و در مرکز و غرب آن قابل ملاحظه ( ۶۰ تا۱۰۰ درصد) می باشد.