سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

جعفر محمدی – استادیار علوم باغبانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر
معصومه غنیمتی – کارشناسان علوم باغبانی
زهرا نورالهی –
سودابه شامحمدی – کارشناس ارشد باغبانی

چکیده:

برای بررسی اثر عمق کاشت و تراکم بوته در عملکرد سیر (Allium sativum) آزمایشی فاکتوریل در قالب بلوک های کامل تصادفی(RCBD) با ۳ تکرار و ۹ تیمار که شامل فاکتورهایA عمق کاشت در۳ سطح (۵، ۵/۷،۱۰ سانتی متر) و فاکتور B تراکم بوته در ۳ سطح (۶۰،۳۰ و ۲۱ بوته در متر مربع) در مزرعه ی تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر به اجرا در آمد.در فواصل کاشت تا برداشت تعداد بوته های سبز شده، طول و قطر ساقه کاذب، تعداد برگ ها، وزن غده، وزن کل و وزن ساقه هوایی اندازه گیری شد. نتایج با نرم افزار MSTST-C محاسبه و میانگین ها با آزمون چند دامنه ای دانکن مقایسه شدند. بیشترین عملکرد در عمق ۵/۷ سانتی متر و در تراکم ۲۱ بوته در متر مربع بدست آمد.گر چه بین دو عمق ۵ و ۱۰ سانتی متر تفاوت معنی داری مشاهده نگردید ولی کمترین محصول در آنها تولید شد.بین تراکم و عمق کاشت اثر متقابل مشاهده شد که بیشترین عملکرد در عمق و تراکم ۵/۷ ×۲۱ بدست آمد. بیشترین طول ساقه در عمق ۵/۷ و تراکم ۲۱ بوته در متر مربع مشاهده گردید.