سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

فاطمه رضازاده – دانشجوی کارشناسی ارشد
محمد مهدوی – استادیار دانشگاه آزاد نور
لیلا روزبه نصیرایی – دانشجوی دکتری میکروبیولوژی
محمد اکبرزاده – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان مازندران

چکیده:

اسانس گیاهان از مهمترین نگهدارنده های طبیعی محسوب می شوند ترکیب های موجود دراسانس ها با خواص ضد باکتری و ضد قارچی مانع از رشد میکروبها و فاسد شدن غذا می گردند همچنین از اسانس ها درصنایع غذایی و کنسروسازی برای بهبود طعم مواد غذایی استفاده یم شود هدف این تحقیق تجزیه و شناسایی مواد موجود در اسانس گیاه مبنای پرکپه و بررسی اثرات ضد میکروبی آن بود که درصورت داشتن اثرات مطلوب بعد از بررسی های تکمیلی بتوان از آن فرمهای دارویی تهیه نمود دراین بررسی اسانس گیری از اندامهای هوایی درمرحله گلدهی گیاه به روش تقطیر با آب صورت گرفت و شناسایی ترکیبات موجود در اسانس به وسیله دستگاه های GCو GC/MS انجام شد اثرات ضدمیکروبی اسانس با استفاده از تعیین قطر هاله عدم رشد با روشانتشار درآگار برمبنای چاهک برروی ۲ باکتری گرم منفی اشرشیاکلی و گرم مثبت استافیلوکوکوس اورئوس بررسی شد نتایج اینتحقیق نشان داد که بازده گیاه مورد مطالعه ۰/۷۶ درصد است که حدود ۵۰ درصد آن را دو ترکیب ضدعفونی کننده ۱و۸سینئول و کامفور تشکیل دادند اسانس گیاه بیشترین اثر ضدمیکروبی را برباکتری استافیلوکوکوس اورئوس و کمترین اثر را برباکتری اشرشیاکلی نشان داد همچنین باکتری اشریشیا کلی کمتر تحت تاثیر استانداردهای اریترومایسین و پینیسیلین بوده اما باکتری استافیلوکوکوس اورئوس بیشتر تحت تاثیر استاندارهای اریترومایسین و پینی سیلین قرارگرفته است.