سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

قاسم همدمی – دانشجوی کارشناسی ارشد آبخیزداری، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گ
علی نجفی نژاد – استادیار گروه آبخیزداری، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
واحد بردی شیخ – استادیار گروه آمار، دانشگاه گلستان
مجید عظیم محسنی –

چکیده:

اندازه گیری مقدار فرسایش برای انواع خاکهای مختلف در دامنه های با شیب های متفاوت و شدتهای بارش مختلف امری ضروری برای ارائه راه حل های کاهش تولید و حمل رسوب از عرصه آبخیزها است. بنابراین در تحقیق حاضر، تاثیرمقادیر متفاوت پارامترهای شیب و شدت بارش بر روی مقدار فرسایش با استفاده از شبیه ساز باران میدانی در آبخیز کچیک استان گلستان بررسی شده است. در این پژوهش پس از اندازه گیری مقدار رسوب تولیدی از پلاتها جهت آنالیز داده ها از از آزمون تجزیه واریانس برای بررسی مقایسه اثر شیب در هر کاربری و از آزمون دو گروهی( (T test برای مقایسه اثر کاربری در شیب ها و شدت های یکسان در محیط نرم افزاری R بهره گرفته شد. در صورت معنی دار بودن نتایج تجزیه واریانس در سطح ۰۵/۰ از آزمون توکی جهت انتخاب طبقه هایی که اختلاف معنی دار با یکدیگر دارند، استفاده شد. نتایج نشان داد که بین کلاس های شیب در کاربری اراضی رها شده در تولید رسوب اختلاف معنی داری را در سطح ۰۱/۰ وجود دارد و همچنین در شدت بارش ۴۷میلیمتر برساعت نسبت به شدت بارش ۴۰ میلیمتر بر ساعت اختلاف معنی داری در تولید رسوب وجود دارد و بطور کلی می توان نتیجه گرفت رها سازی زمین هایی زراعی که پیشینه مرتعی و جنگلی داشته اند، خود تاثیر مهم و محسوسی در بهبود مقاومت خاک در مقابل فرسایش و تولید رسوب دارد