سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنگره بین المللی روان تنی (سایکوسوماتیک)

تعداد صفحات: ۲۱

نویسنده(ها):

حمیدرضا وطن خواه – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن
امین روستایی – کارشناس ارشد روانشناسی بالینی
علیرضا نیک مراد – کارشناس ارشد روانشناس تربیتی
گوهر نظری بولانی – کارشناس ارشد روانشناسی بالینی

چکیده:

تحقیق حاضرباهدف تعیین اثربخشی اموزش سخت رویی برسلامت روان و ادراک خویشتن ناشی ازسندرم پیش ازقاعدگی انجام گرفته است روش تحقیق پژوهش حاضرازنوع آزمایشی است ابتدا ۱۲۰ پرسشنامه سلامت روان ادراک خویشتن و سندرم پیش ازقاعدگی درمیان افراد جامعه تحقیق یعنی دانشجویان مرکز جهاددانشگاهی علمی کاربردی واحد کرج توزیع شد پس ازاجرای ازمون ۳۰نفراز خانمهایی که درتست سلامت روان و ادراک خویشتن و سندرم قبل ازقاعدگی نمره بالا تر ازنقطه برش را کسب کردند بطور تصادفی دردو گروه ۱۵نفری تقسیم کرده یک گروه تحت اموزش سخت رویی و گروه دیگر درگروه لیست انتظار قرارگرفتند گروه آزمایشی درطی ۹ جلسه تحت آموزش سخت رویی قرارگرفت که مدت زمان هرجلسه ۹۰دقیقه است درپایان دوره اموزشی هردو گروه مورد پس ازمون قرارگرفتند به منظور تجزیه و تحلیل اطلاعات ازتحلیل کواریانس چندمتغیره مانکوا برای فرضیه اول استفاده شده و ازتحلیل کوواریانس برای فرض دوم وسوم با ستفاده از الفای میزان شده بن فرونی استفاده شده است.