سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنگره بین المللی روان تنی (سایکوسوماتیک)

تعداد صفحات: ۲۳

نویسنده(ها):

حمیدرضا وطن خواه – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن
امین روستایی – کارشناس ارشد روانشناسی بالینی
علیرضا نیک مراد – کارشناس ارشد روانشناس تربیتی
گوهر نظری بولانی – کارشناس ارشد روانشناسی بالینی

چکیده:

پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی آرام سازی به روش مراقبه همراه با ذکربرمیزان اضطراب زنان نخست زا انجام شد روش پژوهشی حاضر ازنوع آزمایشی با طرح پیش آزمون پس ازمون با گروه کنترل بود جامعه آماری ۳۰نفراززنان نخست زا بودند که درسال ۱۳۹۰ برای انجام کنترل دوره بارداری و زایمان به بیمارستان امام علی ع آمل مراجعهکردند و بطورتصادفی انتخاب و بطور تصادفی دردو گروه ۱۵نفری ازمایش وکنترل قرارگرفتندآرام سازی به روش مراقبه همراه با ذکر برای گروهازمایش در۸جلسه به هنگام مراجعه این زنان به بیمارستان درسه ماه اخر بارداری انجام شد و سپس ازهردو گروه ازمایش و کنترل پس ازمون به عمل آمد ابزار اندازه گیری پرسشنامه اضطراب اسپیل برگر و پرونده پزشکی بیماران بود تجزیه و تحلیل داده ها با ازمون تحلیل کوواریانس یک متغیره برای متغیر اضطراب و ازمون همبستگی اسپیرمن برای ازمون معناداری اختلاف درصد انتخاب زایمان طبیعی دردو گروه به کمک نرم افزار spss16 انجام شد.