سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

روژین قبادی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه، باشگاه پژوهشگران جوان، کرمانشا
علی شیرخانی – مربی و عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمانشا
سارا بیگ زاده – کارمند دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلام آباد غرب
کوروش فتاحی – سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه

چکیده:

هدف از انجام این پژوهش بررسی اثر کاربرد مقادیر مختلف کود نیتروژن در شرایط متفاوت رطوبتی بر برخی از و ژ یگی های مرتبط با فتوسنتز ذرت دا ه ن ای سینگل کراس ۷۰۴ بود. این آزمایش به صورت طرح اسپلیت پلات بر پایه طرح بلو کهای کامل تصادفی با دو فاکتور مقدار آب آبیاری در سه سطح به عنوان فاکتور اصلی و مقدار کود نیتروژن در سه سطح به عنوان فاکتور فرعی در سه تکرار انجام شد. نتایج نشان داد که تنش خشکی بسته به شدت آن شاخص سطح برگ و شاخص مقدار کلروفیل را کاهش داد. ب هعلاوه با افزایش مقدار کود نیترو ژن این شاخ صها ب هطور معنی داری افزایش یافتند. بنابراین این صفات می توانند به عنوان شاخ صهای مناسبی در جهت ارزیابی واکنش ذرت به شرایط محیطی مطرح شوند . اما حداکثر کارآیی فتوشیمیایی فتوسیستم II (Fv/Fm) تح تتأثیر هیچ یک از فاکتورها و اثر متقابل آن ها قرار نگرفت، بنابراین فعالیت فتوسیستم II نمی تواند معیار مناسبی برای بررسی واکنش سیستم فتوسنتزی ذرت به شرایط محیطی باشد.