سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

منصور طایر – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه علوم دامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه
علی نوبخت – استادیار گروه علوم دامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه
مهدی مقدم – دانش آموخته کارشناسی ارشد تغذیه دام و طیور دانشگاه آزاد اسلامی واحد مر

چکیده:

این آزمایش جهت ارزیابی اثرات سطوح مختلف برگ سبز مو بر فراسنجه های بیوشیمیایی جوجه های گوشتی انجام گرفت. آزمایش در قالب طرح کاملاً تصادفی با تعداد ۲۲۵ قطعه جوجه ی گوشتی سویه ی راس- ۳۰۸ ، در ۵ تیمار شامل تیمار شاهد که فاقد برگ مو بود و تیمارهای دیگر به ترتیب دارای ۰/۵ و ۱ و ۱/۵ و ۲ درصد برگ مو که هر تیمار با ۳ تکرار و در هر تکرار ۱۵ قطعه جوجه به مدت ۶ هفته مورد آزمایش قرار گرفتند . در پایان دوره آزمایش، نتایج حاصله نشان داد تیمارهای مورد آزمایش تأثیر معنی داری روی گلوکز، کلسترول، تری گلیسرید، آلبومین، پروتئین کل، اسید اوریک، HDL و LDL نداشتند. تیمار حاوی ۰/۵ درصد برگ سبز مو دارای بیشترین میزان HDL و تیمار حاوی ۲ درصد برگ سبز مو دارای بیشترین میزان LDL بود که اختلاف معنی داری وجود نداشت ۰/۰۵ >p).