سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

منصور طایر – دانشجوی کارشناسی ارشد تغذیه دام و طیور دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه
علی نوبخت – استادیار گروه علوم دامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه
یوسف مهمان نواز – استادیار گروه علوم دامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه
مهدی مقدم – دانش آموخته کارشناسی ارشد تغذیه دام و طیور دانشگاه آزاد اسلامی واحد مر

چکیده:

این آزمایش جهت ارزیابی اثرات سطوح مختلف برگ سبز مو بر سلول های ایمنی خون جوجه های گوشتی انجام گرفت. آزمایش در قالب طرح کاملاً تصادفی با تعداد ۲۲۵ قطعه جوجه ی گوشتی سویه ی راس- ۳۰۸ ، در ۵ تیمار شامل تیمار شاهد که فاقد برگ مو بود و تیمارهای دیگر به ترتیب دارای ۰/۵ و ۱ و ۱/۵ و ۲ درصد برگ مو که هر تیمار با ۳ تکرار و در هر تکرار ۱۵ قطعه جوجه به مدت ۶ هفته مورد آزمایش قرار گرفتند . در پایان دوره آزمایش، نتایج حاصله نشان داد تیمارهای مورد آزمایش تأثیر معنی داری روی هتروفیل، نسبت هتروفیل به لنفوسیت و تعداد گلبول های سفید داشتند. نتایج نشان دادند که استفاده از برگ سبز مو در تغذیه ی جوجه های گوشتی باعث کاهش تعداد گلبولهای سفید و افزایش میزان هتروفیل و نسبت هتروفیل به لنفویست شد.