سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی سالانه انرژی پاک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

داوود بهره مند – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید باهنر کرمان، بخش مهندسی مکانیک
مهران عامری مهابادی – دانشیار، دانشگاه شهید باهنر کرمان، بخشمهندسی مکانیک
میثم آتش افروز – دانشجوی دکتری، دانشگاه شهید باهنر کرمان ، بخشمهندسی مکانیک
میثم غلامپور – دانشجوی دکتری

چکیده:

در مطالعه حاضر، اثرات تابش خورشیدی و دمای محیط بر روی تهویه طبیعی یک خانه با کلکتور خورشیدی ۱ بررسی شده است. دمای محیط و تشعشع دریافتی دو عامل مهم در تعیین مشخصات ترمودینامیکی کلکتور خورشیدی و اجزای تشکیل دهنده آن می-باشند. این کلکتور از یک پوشش شیشهای، یک مجرای عبور جریان هوا و یک صفحه جاذب تشکیل شده است. در این تحقیق، دمای اجزای مختلف کلکتور با نوشتن معادلات بقای جرم و انرژی و بااستفاده از روش دترمینان برای حل دستگاههای سه معادله و سه مجهولی با ضرایب متغیر بدست میآیند. در نهایت، اثرات تغییر دمای محیط، تابش خورشیدی و شیب سطح جاذب ۲ بر روی کمیتهایترمودینامیکی کلکتور به صورت نموداری بررسی میشود. مقایسه نتایج بدست آمده در کار حاضر با نتایج تجربی محققین دیگر سازگاری خوبی را نشان میدهد. دودکش خورشیدی ۳ سقفی با اینابعاد به راحتی میتواند جهت افزایش تهویه طبیعی بر روی ساختمانهای مسکونی نصب شود.