سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دوازدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مجید نم نبات – کارشناس ارشد مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
محمدمهدی همایونپور – عضو هیات علمی دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

در سالهای اخیر، روش سنتز پیوندی مبتنی بر انتخاب واحد، بدلیل تولید خروجی با کیفیت طبیعی و مناسـب بـا اسـتفاده از یـک دادگان بزرگ مورد توجه بسیاری از محققان قرار گرفته است . یکی از پارامترهای مهم و تاثیر گذار در کیفیت خروجی این سیستم، مقادیر وزنهای توابع هزینه آن می باشد . میزان اهمیت هر ویژگی یا مقادیر وزنها باید بگونه ای تعیین گردد تا میان ادراک انـسان از کیفیت خروجی و توابع هزینه همبستگی مناسبی وجود داشتهباشد . در این مقاله ما به معرفی روش جدیدی برای تعیین اتوماتیـک وزنهای بهینه برای هزینه هدف با استفاده از درخت کلاس بندی و رگرسیون پرداخته ایم . در این روش با انتخاب یک معیار هدف بـا ضریب همبستگی مناسب با ارزیابی شنوایی و ادراک انسانی، برای بردار ویژگیهای مربوط به نمونه های هر واج یک درخت رگرسیون برای تخمین معیار هدف ساخته می شود . سپس با بررسی هر درخت و تعیین میزان تاثیر هر ویژگـی در کـلاس بنـدی داده هـا در ساختار درخت، میزان اهمیت یا وزن هر ویژگی مشخص می گردد . با این روش دقت تخمین معیار هدف به بالای ۵۰ % می رسـد کـه حاکی از۶۵% بهبود نسبت به روشهای قبلی ارائه شده می باشد .