سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

نویده نجف پور – دانشجوی دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهرکرد
محمد شایان نژاد – استادیار گروه مهندسی آب دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

از مهمترین ویژگی ها یا کمیت های مورد نیاز در بررسی ها و تحلیل های یک سد خاکی ، اندازه گیری فشار آب منفذی ، میزان نشت و زه خروجی از بدنه و پی آن است که اندازه گیری این کمیت ها از همان شروع ساخت سدآغاز می گردد . در این مقاله مدلی فیزیکی از یک سدخاکی همگن در فلوم آزمایشگاهی تحت سه زاویه مختلف زهکش پنجه ای اجرا و میزان دبی نشت به صورت حجمی اندازه گیری گردید. و درآخر با توجه به نتایج مدل آزمایشگاهی و نرم افزار PLAXIS بهترین زاویه و شاخص بی بعد با عنوان p/h برای زهکش پنجه ای تعیین شد