سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سروناز قانعان – کارشناس ارشد دانشکده مهندسی نساجی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ا
سید حسین امیرشاهی – استاد دانشکده مهندسی نساجی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران
فیروزمهر مظاهری – مربی دانشکده مهندسی نساجی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران

چکیده:

در این مقاله با بکارگیری تکنیک تجزیه اجزاء اصلی، توابع پایه رنگزاهای طبیعی بکارگرفته شده در رنگرزی خامه قالی ایران به منظور تعیین ابعاد انعکاس طیفی آنان استخراج گردیده است. بردار ویژه اول رنگ های به کاررفته در قالی ایران بیانگر فام های قرمز- زرد است. این موضوع غالب بودن این فام را در میان رنگ های به کاررفته در فرش ایرانی نشان می دهد. فضای رنگزاهای طبیعی حدود ۲بردار پایه از میان ۶ تا ۸ بردار لازم برای بیان فضارنگ مانسل از آن کوچکتر است. به دلیل مقدار نسبتاً زیاد واریانس تجمعی به ازاء سه جزء اصلی اولیه برای هر سه مجموعه، بازسازی طیف انعکاسی با سه تابع پایه صورت گرفت و نتایج بدست آمده مبین بهبود نتایج بازسازی با افزایش تعداد منابع نوری بکار رفته است. مقایسه محدوده رنگی سه مجموعه همچون مقایسه طیفی آنها نشان می دهد که بر خلاف نمونه های موجود در فضارنگ مانسل که تقریباً کلیه فام ها را پوشش می دهند، مجموعه رنگهای موجود در قالی دستی ایران از کمبود فام های سبز- آبی در مقایسه با فام های قرمز- زرد رنج می برند که این موضوع در مورد نمونه های رنگرزی شده با رنگزاهای طبیعی به مراتب شدیدتر می باشد