سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمد ابراهیم بنی حبیب – استادیار گروه آبیاری و زهکشی پردیس ابوریحان دانشگاه تهران
محمود پیری اردکانی – کارشناس ارشد مدیریت آبخیزداری یزد

چکیده:

سدهای اصلاحی سازه هایی هستند که به منظور مهار فرسایش آبراهه ها و خندق ها، مهار سیل، تغذیه آبخوان ها در مناطق، کوهستانی احداث می شوند. در این تحقیق روشی برای بهینه نمودن ابعاد سدهای اصلاحی ارائه شده است. به منظور بهینه سازی اقتصادی سدهای اصلاحی، آبراهه هایی در حوضه شیرکوه بررسی شده است ارتفاع بهینه سدهای این منطقه در بازه ای به طول ۱۲۰۰ متر تعیین شده است. ررسی ها نشان می دهد که هزینه سدهای بهینه سازی شده نسبت به سدهای بهینه سازی نشده تا ۴۶% کاهش می یابد. از آنجا که هزینه ها تابع شرایط محلی و قیمت مصالح و نرخ انجام کار می باشد، ممکن است در مناطق دیگر، ارتفاع بهینه اقتصادی متفاوت باشد ولی نظر به قابلیت روش پیشنهادی در تعیین ارتفاع بهینه جهت کاهش هزینه، می توان این روش را در سایر طرح های آبخیزداری مورد توجه قرار داد.