سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: کنفرانس زلزله، سازه و روشهای محاسباتی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

چنگیز غیرتمند – استادیار دانشگاه ارومیه
سعید قلی زاده – استادیار دانشگاه ارومیه
بهنام صمدی –

چکیده:

پی قسمتی ازسازه می باشد که با خاک و سازه اندرکنش دارد و نیروهایداخلی و جابجایی اعضا تحت تاثیر این اندرکنش می توانند تغییر یابند جهت بدست آوردن نتایج واقعی بایستی دامنه خاک درحد امکان زیاد وشبکه بندی خاک نیز تاحد امکان ریز درنظر گرفته شود دراین مقاله سازه هایی با تعدادطبقات و دهانه های متفاوت و همچنین خاک با ابعاد بکه بندی و دامنه متفاوت مورد بررسی قرارگرفته و جابجایی ها و مدت زمان لازم جهت آنالیز سازه برای هرمورد بدست آمده است با درنظرگیری شبکه ریزودامنه زیاد برای خاک مدت زمان لازم برای آنالیز سازه تحت تاثیر اندرکنش با خاک افزایش یافته و هزینه محاسباتی زیاد میگرددبرای کاهش هزینه ها و مدت زمان لازم جهت آنالیز سازه با مینیمم خطای سازه ای ابعادشبکه بندی و دامنه بهینه خاک بدست آمده و درمطالعات بعدی مورد استفاده قرارمیگیرد.