سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای مواد روان گردان

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

فرزانه جهانی – کارشناس پژوهش، دانشگاه علوم پزشکی اراک
نفیسه گازرانی – کارشناس مامایی، دانشگاه علوم پزشکی اراک
شراره خسروی – مربی، کارشناس ارشد پرستاری، عضو هیئت علمی دانشکده پرستاری و مامایی، د

چکیده:

امروزه سوء مصرف مواد به یکی از مشکلات مهم در جهان تبدیل شده است. آمار موجود نشان می دهد که مصرف مواد محرک خصوصا ترکیبات شبه آمفتامین در کشور افزایش یافته است و به نظر می رسد بررسی آگاهی گروه های در خطر خصوصا جوانان در این زمینه ضروری باشد.هدف از انجام این مطالعه بررسی آگاهی و نگرش دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اراک بر اساس مدل اعتقاد بهداشتی در سال ۸۵ بود. این مطالعه تحقیقی به روش مقطعی-تحلیلی است که برروی ۱۰۰ دانشجوی دانشکده های پزشکی، پرستاری-مامایی و پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی اراک در نیمه اول سال ۸۵ انجام شد. این بررسی از طریق پر کردن پرسش نامه خود ایفا مشتمل بر ۵۳ سوال بر اساس مدل اعتقاد بهداشتی صورت گرفت. اطلاعات به دست آمده از طریق آمار توصیفی و آزمون های آماری تی و من ویتنی تجزیه و تحلیل شد.میانگین سنی افراد شرکت کننده در این مطالعه ۲۲٫۳ (۳٫۱۸±( سال بود که ۶۷ نفر زن بودند. با توجه به نتایج به دست آمده بیشترین امتیاز را حساسیت درک شده کسب نموده و با عملکرد رابطه داشت (p=0.005). میانگین بقیه نمرات کسب شده در سطوح مختلف عملکرد اختلاف معنی داری نداشت. در مورد راهنمای عمل در این مطالعه براساس نظر افراد شرکت کننده در مطالعه، تلویزیون مهم ترین وسیله مورد استفاده برای آموزش در مورد اکستازی بوده است.براساس این مطالعه و با توجه به رابطه معنی دار حساسیت درک شده (خطر ابتلا به مصرف اکستازی) با عملکرد، بایستی برنامه های آموزشی در جهت بارور نمودن ذهن جوانان نسبت به حساسیت درک شده ایجاد شود.