سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سی امین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

غلامرضا نوروزی – دکتری ژئوفیزیک
حسین ایزدی – دانشجوی کارشناسی مهندسی معدن

چکیده:

یکی از اهداف عمده دربررسی های ژئومغناطیسی تفکیک آنومالی های محلی می باشد بدین منظور می توان آنومالی ناحیه ای را یک صفحه درنظر گرفته و با مقایسه مقادیر اندازه گیری شده و صفحه مذکور انومالی های محلی را تفکیک کرد تعیین معادله بهترین صفحه برای آنومالی ناحیه ای نقش بسیارمهمی درتعیین آنومالی های محلی دارد برای برازش صفحه به آنومالیهای ناحیه ای میتوان ازروشهای معکوس استفاده کرد این روشها نسبت به روشهای سنتی نیاز به زمان کمتری داشته و جواب نهایی نیز از دقت بالاتری برخوردار است مساله موردمطالعه دراین تحقیق ازنوع مسائل معکوس است و برای انجام ان از الگوریتم جستجوی گرانشی استفاده شدهاست تابع هدف بصورت K= Ax2 + By2 + Cxy + Dx + Ey + F+T0 – z می باشد که بهینه کردن ضرایب A,B,C,D,E,F جهت کمینه کردن آنموضوع این تحقیق می باشد.