سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

مجتبی نصرآبادی – گروه باغبانی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
اسماعیل سیفی – گروه باغبانی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
سیده ساناز رمضانپور – گروه اصلاح نیاتات و بیوتکنولوژی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گر
مهدی شریفانی – گروه باغبانی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده:

درختان سیب همانند تعدادی دیگر از میوه‌های تیره رزاسه خودناسازگارند. سیستم خودناسازگاری در سیب بوسیله یک مکان ژنی با چند آلل کنترل می‌شود. در مطالعه حاضر که بر روی ۱۰ رقم سیب بومی ایران صورت گرفت آلل های خودناسازگاری بوسیله واکنش زنجیره ای پلی مراز و با استفاده از ۱۲ نوع آغازگر مختلف مورد بررسی قرار گرفت. در ۷ رقم هر دو آلل شناسایی شد که شامل اطلسی (S1,S20)، وسط رسی قرمز (S4,S18)، کدو سیب اخلمد (S1,S26)، اوگنجی خرو (S1,S26)، عباسی گرد خرو (S23,S26)، عباسی دراز خرو (S1,S7) و خوشه ای خرو (S1,S23) می باشد و در سه رقم دیگر فقط یک آلل مشخص گردید. نتاتیج بدست آمده نشان داد کجه رقم های کدو سیب اخلمد و اوگنجی خرو نسسبت به یکدیگر ناسازگارند و قادر به بارور کردن یکدیگر نیستند.