سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

مریم باقری – دانشجوی دکتری دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا همدان
احمد ارشادی – استادیار گروه باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا همدان
عبدالرحمان محمد خانی – استادیار گروه باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهرکرد

چکیده:

خود ناسازگاری گامتوفیتیک یک مکانیسم طبیعی است که در گلابی و سایر درختان میوه خانواده رزاسه وجود دارد و به وسیله یک مکان ژنی با چندین فرم آللی کنترل می شود. در تحقیق حاضر آللهای خودناسازگاری برای چند رقم گلابی اروپایی (Pyrus communis L) با استفاده از آغازگرهای اختصاصی و عمومی مشخص گردید. بر اساس اندازه تخمین زده شده از محصول پی سی آر تکثیر شده با استفاده از آغازگرهای عمومی در ارقام ایرانی دم کج و کفتر بچه ، دو باند با اندازه متفاوت از محصول پی سی آر مربوط به آلل های خودناسازگاری شناخته شد، که ممکن است مربوط به آلل های جدید ناسازگاری باشد. محصول پی سی آر در این دو رقم توالی یابی گردید و با توجه به تفاوت در توالی نوکلئوتیدی و آمینواسیدی با سایر آلل ها، موقتا این باندها Sy و Sx نامیده شدند. در مجموع برای هفت رقم هر دو آلل [دوشس (S4S7)، کوشیا (S4S8)، پاس کولمار (S1S5)، دم کج (S4Sx)، قوسی (S4S7)، کفتربچه (S4Sy) و لاله (S5S8) ) و برای یک رقم فقط یک آلل پیغمبری (S5) شناسایی گردید. نتایج این تحقیق نشان داد که تکنیک پی سی آر یک روش مؤثر و مفید برای تعیین ژنوتیپ خود ناسازگاری در گلابی میباشد.