سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای توسعه منابع آب

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

احمد مزیدی – استاد گروه جغرافیای طبیعی دانشگاه یزد
راحله خیرالامور – دانشجوی کارشناسی ارشد اقلیم شناسی دانشگاه یزد

چکیده:

وقوع پدیده خشکسالی از واقعیتهای مهم اکثر ایستگاههای مختلف استان یزد است که می توان علت اصلی آن را در نوسانهای اقلیمی و عدم عبور سامانه های باران زا از این منطقه و دوری از منابع رطوبت دانست. در این مطالعه، داده های مریوط به بارش سالیانه در یک دوره آماری ۳۰ ساله ۲۰۰۳-۱۹۷۴ برای ایستگاههای منتخبی از استان یزد شامل : ایستگاه شهرستان یزد، ابرکوه ، طبس و اشکذر جهت تحلیل آماری و محاسبه سالهای مرطوب و خشک استفاده شده است. روش اصلی استفاده شده دراین تحقیق عبارت ازنمایۀ بارش قابل اعتمادDRI است. نتایج این مطالعه حاکی از وقوع پدیده خشکسالی درکل ایستگاهها است که با شدت و ضعفهایی، توأم است. در بین مدلهایبارش قابل اعتماد،نمرات استاندارد شده بارش سالیانه و شاخصدرصد از بارش میانگین سالیانه که در این تحقیق استفاده قرارگرفته اند ، مدل بارش قابل اعتماد با داشتن قابلیتهای بیشتر و محدودیتهای کمتر بهتر از دیگر مدلها تشخیص داده شده است.