سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمود صفارزاده – استاد گروه راه و ترابری – حمل و نقل دانشگاه تربیت مدرس
نوید ندیمی – دانشجوی کارشناسی ارشد راه و ترابری دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

تشخیصموقعیتهای تعقیب خودرو، در ارزیابی ایمنی آزادراه جهت تحلیل تصادفات جلوبهعقب اهمیتدارد. سرفاصلهزمانی،به عنوان فاصله زمانی بین عبور متوالی یک نقطه مشخصاز دو خودرو(در حالت تعقیب) از یکمقطع معین جاده، شاخصی جهت تعیین این موقعیتها می باشد. تاکنون در ادبیات تحقیق مقادیر متفاوتی به عنوان آستانه سرفاصله زمانی برای تشخیصموقعیتهای تعقیب خودرو ارائه شده است. این مقاله روش جدیدی برای تعیین آستانه سرفاصله زمانی مطابق رفتار رانندگان در هر آزادراه ارائه میدهد. با استفاده از ،GHR استفاده میشود. بدین ترتیبکه مدل تعقیبخودرو ،I- برای این منظور از دادههای خرد جریان ترافیکآزادراه ۸۰ مقادیر مختلف سرفاصله زمانی، پرداخت و ضریب تعیین مدل در هر حالت مشخصمیشود. نتایج نشان میدهد که ضریب تعیین مدل، ۶ ثانیه ثانیه تقریبا ثابت بوده و بعد از این مقدار بهشدت کاهش مییابد. بنابراین، آستانه / با افزایشسرفاصله زمانی تا قبل از ۵ ۶ ثانیه است. / سرفاصله زمانی جهت تشخیصموقعیتهای تعقیب خودرو، در این آزادراه حدود ۵