سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

عبدالستار دارابی – استادیار مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان
عبدالکریم کاشی – استاد پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

چکیده:

به منظور تعیین حداقل طول روز و دمای تجمعی مورد نیاز برای تشکیل سوخ در نه توده بومی و سه رقم تجاری پیاز تحقیقی در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار در دو منطقه بهبهان و کرج به مدت یک سال زراعی (۱۳۸۶-۱۳۸۵) اجرا گردید. در بهبهان بذرها در اوایل آبان در خزانه کشت و نشاها در اوایل بهمن به زمین اصلی منتقل شدند. تاریخ کاشت بذرها در کرج اواسط اسفند بود و انتقال نشاها به زمین اصلی در اواخر اردیبهشت ماه صورت گرفت. تاریخ تشکیل سوخ به روش نسبت تشکیل سوخ و کاسموس تخمین زده شد. در منطقه بهبهان تاریخ تشکیل سوخ در ژنوتیپهای مختلف از ۲۹ اسفند با طول روز ۱۲ ساعت و ۷ دقیقه تا ۲۷ اردیبهشت با طول روز ۱۳ ساعت و ۴۷ دقیقه متغیر بود. در این منطقه سوخ در توده سفید قم و سفید ساری به دلیل نبود حداقل طول روز مورد نیاز تشکیل نشد. در منطقه کرج سوخ از تاریخ ۲ خرداد با طول روز ۱۴ ساعت و ۱۴ دقیقه تا ۵ مرداد با طول روز ۱۴ ساعت و ۵ دقیقه در ژنوتیپهای مختلف تشکیل گردید. بر اساس نتایج این تحقیق رقم پریماورا و تودههای قرمز ایرانشهر و سفید بهبهان روز کوتاه، رقم گلما دو فتوپریودی ، رقم زرگان و تودههای قولیقصه زنجان، درچه اصفهان، کمرهای خمین، قرمزآذرشهر، سفیدنیشابور، سفیدقم و سفیدساری روز متوسط میباشند. آستانه دمای تجمعی برای تشکیل سوخ در این ژنوتیپها ۷۷۵/۸ تا ۲۰۲۷/۹ درجه روز رشد (۵/۹ºC=Tb) بود.