سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

نیازعلی ابراهیمی پاک – استادیار بخش آبیاری و فیزیک خاک موسسه تحقیقات خاک و آب
حمید بختیار – دانشجوی سابق کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

چکیده:

هدف از این آزمایش تخمین آستانه تنش رطوبتی گیاه طالبی، برنامه ریزی زمان مناسب آبیاری، تعیین راندمان تولید به ازای مصرف آب و تعیین بهترین عملکرد در مقابل تنش ایجاد شده بود. این آزمایش در مرکز تحقیقات کشاورزی ورامین، در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با ۴ تیمار و ۳ تکرار انجام شد. تیمارهای آبیاری بصورت درصد کاهش رطوبت قابل استفاده خاک به ترتیب ۲۰، ۴۰، ۶۰ و ۸۰ درصد تخلیه رطوبت قابل استفاده خاک بود و زمان آبیاری با توجه به درصد تخلیه رطوبت خاک تعیین شد. با اندازه گیری رطوبت به طور روزانه میزان آب مصرفی در هر تیمار تعیین شد. نتایج نشان داد که بین عملکرد تیمارهای آبیاری در سطح ۱ درصد اختلاف معنی داری وجود داشت و بیشترین عملکرد مربوط به تیمار ۲۰ درصد تخلیه رطوبت قابل استفاده گیاه به میزان ۲۹۰۹۴ کیلوگرم در هکتار و بهترین راندمان تولید محصول به ازای یک متر مکعب آب مربوط به تیمار ۴۰ درصد تخلیه رطوبت به میزان ۶/۲۱ کیلوگرم بر متر مکعب آب مصرفی و عملکردی برابر با ۲۶۶۱۸ کیلوگرم در هکتار بود. اختلاف معنی داری در سطح ۵ درصد بین قند تیمارها وجود داشت. لیکن بین ضخامت گوشت طالبی اختلاف معنی داری وجود نداشت.