سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سهیلا دخانی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان
فروغ مرتضائی نژاد –
سعید دوازده امامی – مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان

چکیده:

جوانه زنی یکی ازمراحل حساس درچرخه رشدی گیاهان به حساب می آید درشرایط تنش رطوبتی و شوری جوانه زنی گیاه و اغلب تاثیر آن درتعیین تراکم نهایی از اهمیت زیادی برخوردار است لذا به منظور تعیین آستانه تحمل به شوری زنیان درمرحله جوانه زنی آزمایشهایی درژرمیناتور درقالبطرح کاملا تصادفی به اجرا درآمد تیمارهای شوری آب با استفاده ازنمک طعام با هدایت الکتریکی ۳۶،…، ۸و۴و۰ دسی زیمنس برمتر با ۳تکرار بود براساس نتایج بدست آمده از این تحقیق اثرشوری برخصوصیات جوانه زنی بذرگونه گیاه دارویی مورد آزمایش درسطح ۱درصد معنی داربود حداکثر و حداقل درصد جوانه زنی ۶۳/۳۳ و ۰درصد به ترتیب درشوری ۰و۳۶دسی زیمنس برمتر بدست آمد.