سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

زینب حسین زاده – دانشجوی دکتری سازه های آبی دانشگاه تربیت مدرس
محمدجواد منعم – دانشیار گروه سازه های آبی دانشگاه تربیت مدرس
صلاح کوچک زاده – استاد گروه مهندسی آبیاری و آبادانی پردیسکشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه

چکیده:

عملکرد مناسب سازههای تنظیم سطح آب در شبکه های آبیاری نقش کلیدی در توزیع مطلوب آب دارند. یکی از این سازهها سرریز لولایی است که علاوه بر تنظیم سطح آب قابلیت اندازهگیری جریان را دارد. در این تحقیق ضمن بررسی روابط هیدرولیکی سرریز لولایی، رابطه ضریب دبی آن برای شرایط جریان آزاد و مستغرق در آزمایشگاه استخراج گردید. آزمایشات درفلومی شیب پذیر به طول ده متر، عرض کف ۰/۳ متر و عمق ۰/۴۵ متر انجام شد ابعاد سرریز لولایی مورد مطالعه ۰/۳ ×۰/۳ متر بوده و در فاصله شش متری از ورودی فلوم نصب شده بود. دو مجموعه آزمایش برای بررسی دو حالت جریان آزاد و مستغرق انجام شد و به کمک دادههای جمع آوری شده روابط قابل استفاده در هر یک از جریانهای فوق استخراج و پیشنهادگردید. با انجام آزمایشات صحتسنجی دقت روابط ارائهشده برای حالت آزاد و مستغرق بهترتیب ۱۱/۷ % و ۱۳/۵۷% حاصل شد.