سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین همایش ملی بحرانهای زیست محیطی ایران و راهکارهای بهبود آنها

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

قاهره نیسی – کارشناس ارشد رشته آلودگیهای محیط زیست دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقا
مهران افخمی – عضو هیات علمی مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی صنعت آب و برق خوزستان
فروزان فرخیان – مدیر گروه رشته مدیریت محیط زیست دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات خوزست
عبدالرحمن راسخ – استاد گروه آمار دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

رودخانه کرخه یکی از مهمترین رودخانه های حوضه آبریز خلیج فارس و دریای عمان است .این رودخانه با سطح حوضهای بالغ بر ۵۰۰۰۰ کیلومترمربع و متوسط آبدهی سالانه ۱۷۷متر مکعب بر ثانیه طولانی ترین و پس از کارون پرآب ترین رودخانه کشور می باشد.این تحقیق به روش کاربردی تحلیلی و در مقطع زمان انجام پذیرفت. نمونه برداری در طی ۶ ماه در دو دوره پرآبی و کم آبی و جهت اندازه گیری ۱۱ پارامترpH دما ،TSS، TDS کدورت DO، BOD، نیترات EC، فسفات کل و کلیفرم مدفوعی صورت پذیرفت داده های حاصل از مطالعه با استفاده از شاخص ملی کیفیت آب NSFWQI) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. بررسی شاخص کیفیت نشان داد که بیشترین میانگین شاخص کیفیت مربوط به ایستگاه پل شکسته معادل ۶۶ و کمترین میانگین مربوط به ایستگاه حمیدیه معادل ۵۸ است. نتایج بررسی کیفی نشان می دهد در تمام ایستگاهها عدد شاخص بین ۵۴ تا ۶۹ در نوسان است که در محدوده منابع آبی متوسط قرار دارد. پیشنهاد می گردد به مدیریت محیطی رودخانه و منابع آلاینده همچون تغییر محل تخلیه پسابها به رودخانه پرداخته شود تا وضعیت کیفی آب رودخانه بهبود یابد