سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

فاطمه موسوی ساردو – دستیار علمی دانشگاه پیام نور مرکز جیرفت
اسماعیل مقبلی دامنه – کارشناس ارشد آبیاری و زهکشی، مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد جیرفت

چکیده:

تجمع املاح در سطح خاک در مناطق خشک، که دارای بارندگی کم و تبخیر زیاد م یباشند، امری اجتنا بناپذیر خواهد بود. ارائه یک روش عملی برای برآورد آب بهینه مورد نیاز به منظور کنترل شوری خاک برای کشاورزی امری ضروری است. انجام آزمایش های مزرعه ای به منظور تعیین مقدار بهینه آب مصرفی برای اصلاح شوری خاک، وقت گیر و پ رهزینه می باشد. بنابر این استفاده از مدلهای رایانه ای آبشوئی رایج شده است. ولی قبل از به کارگیری چنین مدل هائی، درستی نتایج آن ها باید در مقایسه با نتایج آزمایش های مزرعه ای ارزیابی شود. از مدلهای توانمندی که امروزه در دنیا کاربردهای زیادی دارد مدل SWAPمیباشد. در این پژوهش مدل SWAP در شبیه سازی نیم رخ شوری خاک حاصل از انجام آزمای شهای آبشوئی مورد ارزیابی قرار گرفت. آزمایش های آبشویی در ۴ تیمار به صورت طرح بلوک کامل تصادفی اجرا شده، سپس با استفاده از مدلSWAP نیز مقدار شوری در اعماق و زما نهای مختلف پیش بینی شد. نتایج حاصل ازمد ل با آزمایش های مزرع های مقایسه و در پایان با آنالیز داده ها، مدل ارزیابی شده و نحوه آبشویی نیز مورد بررسی قرار گرفت.به استناد تحلیلهای آماری بین تیمار سوم و بقیه تیمارهای آبشویی در سطح احتمال ۱ درصد تفاوت معنی داری وجود دارد و بنابراین بهترین نحوه آبشویی در تیمارسوم اتفاق میافتد، یعنی زمانی که آبیاری را در ۵ مرحله با فواصل زمانی ۶ روزه و با مقدار آب۲۰۰mm انجام میدهیم. بر اساس شاخصهای آماری ضریب همبستگی در همه تیمارها بالاتر از ۸۵ درصد است. پیشنهاد میشود که در تحقیقهای بعدی مدل یاد شده درشرایط دیگر و به خصوص همراه با کشت مورد ارزیابی قرار گیرد