سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: هشتمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

احمد اصل هاشمی – عضو هیئت علمی دانشکده بهداشت و تغذیه، دانشگاه علوم پزشکی تبریز
یعقوب حاجی زاده – کارشناس ارشد دانشکده بهداشت و تغذیه، دانشگاه علوم پزشکی تبریز

چکیده:

بهداشت و سلامت جامعه رابطه مستقیم با تهیه و توزیع آی سالم و کافی دارد و بیماریهای مختلف می تواند از طریق آب آلوده به انسان منتقل شود. با استفاده از گندزدایی رایج مثل کلر و مشتقات آن می توان میکروارگانیسم های بیماریزا را از بین برد . جامعه مورد مطالعه در این تحقیق بررسی شیوخ کلر زنی و کاربرد آن در تاسیسات آب مناطق روستای ایلام بود که مبادرت به تهیه پرسشنامه در خصوص و ضعیت تاسیسات آب مناطق روستایی از لحاظ نحوه کلر زنی ، نوع ماده گند زدا و …. در سال ۱۳۸۰ گردید. پس از هماهنگی با کترشناسان محیط استان ، کلاس های باز آموزی یک روزه برای کلیه کاردان ها و کارشناسان بهداشت محیط ( حصول به اطلاعات یکنواخت ) استان تشکیل گردید که بعد از توجیح طرح و اهداف آن به مراکز بهداشتی خود در شهرستان مراجعه و پس از هماهنگی با سایر ارگانها ، اقدام به تکمیل پرسشنامه نمودند و نتیج با استفاده از روشهای آماری SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان می دهد که از مجموع ۴۳۲ روستا ۳۳۵ روستا تحت پوشش کلر زنی بود که از این تعداد ۴۷ درصد رئستا از شیوه کلر زنی دستی ، ۵۳ درصد روستا از دستگاه کلریناتور استفاده می نمود .۷۴/۷۵ درصد مناطق روستاهایی موارد مطلوب کلر باقیمانده را نشان می دهد. ضمنا ۹۹/۱۰ درصد روستاها از کلر با درصد خلوص بالاتر ، ۹۳/۷۰ درصد زمان ماند کلر مطلوب ، ۹۶/۴۰ درصد سوابق کلر زنی مثبت ، ۸۳/۸۸ درصد اندازه گیری کلز بصورت روزانه ، ۸۶/۶۰درصدد ثبت موارد نامطلوب کلرباقیمانده ، ۸۸/۶۵ درصد رعایت اصول ایمنی در نگهداری کلر ، ۹۰/۴۱ درصد سطح سواد متصدیان کلر زنی مطلوب ، ۹۵/۸۲ درصد مرکز بهداشت به عنوان ناظر بر کلر زنی و ۷۷/۱۵ درصد روستاهای استان دارای لوله کشی آب می باشد. با توجه به موارد نامطلوب ذکر شده امید است مه با اقدامات مبدرانه و مدیریت صحیح و سازماندهی بتوان درصدد بر طرف نمودن موارد نامطلوب وضعیت کلرزنی در تاسیسات آب مناطق شهری و روستایی در حداقل زمان گردید.