مقاله تعیین LC50 آهن فروس (Fe+2) در ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در علوم و تکنولوژی محیط زیست از صفحه ۱۶۱ تا ۱۷۰ منتشر شده است.
نام: تعیین LC50 آهن فروس (Fe+2) در ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio)
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آهن فروس
مقاله LC50
مقاله غلظت نیمه کشنده
مقاله کپور معمولی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ناجی طاهره
جناب آقای / سرکار خانم: عاطف یکتا علی
جناب آقای / سرکار خانم: کیوان امین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در تحقیق حاضر برای تعیین میزان سمیت حاد آهن فروس به روش نیمه ساکن و بر اساس استانداردO.E.C.D ، تعداد ۱۹۰ قطعه بچه ماهی با میانگین وزنی ۱۵±۵ گرم در شش تیمار ده تایی با سه تکرار هم زمان و یک گروه شاهد، در معرض سولفات آهن هفت آبه  (Feso4, 7H2o) قرار گرفتند. برخی از پارامترهای کیفی آب (اکسیژن محلول، دما،pH ، هدایت الکتریکی و سختی کل و …) در طول آزمایش اندازه گیری و ثبت شدند. PH جهت پایداری بیشتر غلظت آهن فروس، در طول آزمایش در محدوده ۵٫۵±۰٫۱ نگه داشته شد. علاوه بر این برای اطمینان از ایجاد غلظت های مورد نظر از آهن فروس و ثبات آن ها در آکواریوم های آزمایشی، غلظت آهن فروس به روش ارتوفنانترولین و با بهره گیری از دستگاه اسپکتروفتومتری مورد سنجش قرار گرفت.
بر اساس نتایج حاصل از آزمون سمیت حاد، میزان LC50 با استفاده از برنامه آماری تجزیه پروبیت در زمان های ۲۴، ۴۸، ۷۲ و ۹۶ ساعت به ترتیب برابر با ۱٫۸۵, ۱٫۹۵, ۲٫۱۵, ۲٫۳۵ و ۱٫۸۵ و میزانNOEC ،MATC   و LOEC به روش آنالیز واریانس یک طرفه(ANOVA)   به ترتیب برابر با ۱٫۳, ۱٫۱, و ۱٫۵ میلی گرم در لیتر آهن فروس محاسبه شدند.