مقاله تعیین گونه های یرسینیا و سالمونلا پاراتیفی جدا شده از خامه های محتمل آلوده در شهر تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در فروردین و اردیبهشت ۱۳۹۳ در پیاورد سلامت از صفحه ۳۴ تا ۴۳ منتشر شده است.
نام: تعیین گونه های یرسینیا و سالمونلا پاراتیفی جدا شده از خامه های محتمل آلوده در شهر تهران
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خامه
مقاله یرسینیا آنتروکلی تیکا
مقاله سالمونلا
مقاله کلی فرم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سلطان دلال محمدمهدی
جناب آقای / سرکار خانم: عمادی کوچک حمید
جناب آقای / سرکار خانم: شریفی یزدی محمدکاظم
جناب آقای / سرکار خانم: طاهری میرقائد علی
جناب آقای / سرکار خانم: چوبینه حمید

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: خامه ﯾﮏ ﻓﺮآورده ﻟﺒﻨﯽ ﻣﻐﺬی اﺳﺖ و ﺑﺪﻟﯿﻞ ارزش ﻏﺬاﯾﯽﺑﺎﻻ،pH ﻧﺰدﯾﮏ به ﺧﻨﺜﯽ و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻧﮕﻬﺪاری محدود، ﻣﺤﯿﻂ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽﺑﺮای رﺷﺪ ﻣﯿﮑﺮوارﮔﺎﻧﯿﺴﻢﻫﺎست. در چند دهه گذشته آلودگی باکتریایی مواد غذایی از اهمیت خاصی برخوردار شده است. سالمونلا و یرسینیا دو عامل مهم در بیماری های منتقله از غذا هستند، که سبب گاستروآنتریت انسانی می شوند. ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ی ﺣﺎﺿﺮﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ارزﯾﺎﺑﯽﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ خامه هایﺳﻨﺘﯽﻣﺼﺮﻓﯽ از ﻧﻈﺮ آﻟﻮدﮔﯽ ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎﯾﯽ اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﯾﺪ.
روش بررسی: در این مطالعه ی مقطعی، ۱۰۰ نمونه خامه غیر پاستوریزه از ۵ نقطه سطح شهر تهران جمع آوری گردید. پس از غنی سازی در محیط سلنیت F برای سالمونلا و غنی سازی در بافر فسفات به مدت ۲ هفته در سرما برای یرسینیا طبق دستورالعمل CDC، تلقیح بر روی محیط های کشت مک کانکی و CIN آگار انجام شد. روز بعد کلنی های مشکوک از نظر فنوتایپی مورد بررسی اولیه و بوسیله پلاک API-20E مورد تائید نهایی قرار گرفتند.
یافته ها: ۲۹% نمونه های خامه ی مورد مطالعه، حداقل به یک باکتری آلوده بودند. ۳% نمونه های مورد مطالعه به یرسینیا شامل ۱ سویه ی آنتروکلی تیکا، ۱ سویه ی اینترمدیا و ۱ سویه ی فردریکسنی و ۲% به سالمونلاپاراتیفی B آلوده بودند. همچنین باکتری های دیگری مانند اشریشیا کلی، آنتروباکتر، کلبسیلا و سیتروباکتر جدا گردید. ۵ نمونه خامه به صورت توام به ۲ باکتری آلوده بودند.
نتیجه گیری: نتایج حاصله موید کنترل کیفی و نظارت بیشتر اداره ی بهداشت مواد غذایی بر خامه های تولیدی در سطح شهر تهران می باشد.