مقاله تعیین کیفیت خدمات تیم پزشک خانواده از دیدگاه گیرندگان خدمت در شهرستان عجب شیر: ۱۳۸۸ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۳ در سلامت و بهداشت اردبیل از صفحه ۱۷۰ تا ۱۸۱ منتشر شده است.
نام: تعیین کیفیت خدمات تیم پزشک خانواده از دیدگاه گیرندگان خدمت در شهرستان عجب شیر: ۱۳۸۸
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کیفیت
مقاله پزشک خانواده
مقاله گیرندگان خدمت
مقاله رضایت مندی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: علی بابایی رقیه
جناب آقای / سرکار خانم: صادقی احمد
جناب آقای / سرکار خانم: وحیدی رضاقلی
جناب آقای / سرکار خانم: اکابری سیدآرش

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: از آنجا که بحث کیفیت چالش اصلی اغلب جوامع در حوزه سلامت است، اهمیت مطالعه کیفیت هر چه بیشتر نمود پیدا می کند، در این راستا رضایت مشتریان خدمت، بخش مهمی را به خود اختصاص داده و وسیله ای برای اندازه گیری کیفیت خدمات بهداشتی و درمانی است. این مطالعه با هدف تعیین کیفیت خدمات تیم پزشک خانواده از دیدگاه گیرندگان خدمت انجام گرفته است.
روش کار: پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی- مقطعی می باشدکه در پاییز ۱۳۸۸ در شهرستان عجب شیر انجام شده است. جامعه پژوهش کلیه مشتریان خدمات (گیرندگان خدمت) پزشک خانواده و نمونه پژوهش ۱۴۰ نفر از این تعداد بود که با روش تصادفی طبقه ای انتخاب گردیدند. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه محقق ساخته ای بود که ۹ بعد کیفیت را مورد سنجش قرار می داد. داده های جمع آوری شده توسط آزمون های آماری در نرم افزار SPSS-15 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
یافته ها: میانگین شاخص کیفیت خدمات پزشک خانواده در این مطالعه ۴۵٫۱۷±۱۱٫۱۶ و میزان رضایت مندی از کیفیت این خدمات ۱۰ درصد به دست آمد. ۳۵٫۷ درصد افراد از کیفیت این خدمات ناراضی بودند. از بین شاخص های مورد بررسی، کارایی بیشترین نمره را با میانگین ۶۴٫۳±۱۳٫۴ و نیز بیشترین میزان رضایت مندی (۷۰٫۰%) را به خود اختصاص داد و از سوی دیگر کمترین نمره میانگین (۲۸٫۴±۱۲٫۳) و میزان رضایت مندی (صفر) مربوط به شاخص فراهم بودن بود.
نتیجه گیری: برخی خدمات پزشک خانواده عملکرد ضعیفی داشته و کیفیت خدمات از سطح مطلوبی برخوردار نبود. توجه و برنامه ریزی ار سوی مدیران و مسئولین جهت تامین برخی شاخص ها از قبیل «فراهم بودن» و «مناسب بودن امکانات و تسهیلات» می تواند در بهبود کیفیت خدمات پزشک خانواده و همچنین میزان رضایت مندی مشتریان خدمت مثمر ثمر باشد.