مقاله تعیین کننده های فقر خانوارهای شهری ایران در سال ۱۳۸۸ کاربرد مدل داده های تابلویی با متغیر وابسته محدود که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در پژوهشنامه اقتصادی از صفحه ۱۰۱ تا ۱۱۶ منتشر شده است.
نام: تعیین کننده های فقر خانوارهای شهری ایران در سال ۱۳۸۸ کاربرد مدل داده های تابلویی با متغیر وابسته محدود
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فقر
مقاله مدل داده های تابلویی با متغیر وابسته محدود
مقاله ریزداده های طرح هزینه درآمد خانوار
مقاله مناطق شهری ایران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ابراهیم پور سمانه
جناب آقای / سرکار خانم: علمی زهرا (میلا)

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
نخستین قدم در راه مبارزه با فقر و برنامه ریزی های مناسب برای کاهش آن، شناسایی عوامل اثرگذار بر فقر خانوارهاست. در راستای اهمیت موضوع، در این مطالعه، با استفاده از ریزداده های طرح هزینه درآمد خانوارهای شهری کشور در سال ۱۳۸۸ و مدل اقتصادسنجی، عوامل موثر بر فقر شناسایی می شود. در این مطالعه از مدل داده های تابلویی با متغیر وابسته محدود استفاده شده که ویژگی این مطالعه و تمیز آن از سایر مطالعات انجام شده در ایران است. بدین ترتیب پس از خوشه بندی داده ها و محاسبه خط فقر مدل لاجیت داده های تابلویی که بر اساس متغیرهای اقتصادی اجتماعی اثرگذار بر فقر خانوار طراحی شده بود، با روش حداکثر درست نمایی برآورد شد.
نتایج مطالعه حاکی از آن است که از بین متغیرهای اثرگذار بر خروج از فقر، متغیرهای نسبت تعداد افراد باسواد و شاغل بیشترین تاثیر را دارند، در حالی که متغیرهایی مانند بعد خانوار احتمال قرارگیری خانوار را در دایره فقر افزایش می دهد. از یافته های دیگر اینکه، جنسیت سرپرست خانوار اثر معناداری بر فقر دارد. ضریب این متغیر نشان داد که مرد سرپرست بودن خانوار نسبت به زن سرپرست بودن از احتمال قرارگیری در دایره فقر می کاهد.