مقاله تعیین ژنوتیپ های ویروس هپاتیت B در افراد با آنتی ژن سطحی مثبت مراجعه کننده به مراکز درمانی شهرکرد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در آذر و دی ۱۳۹۱ در ارمغان دانش از صفحه ۴۰۷ تا ۴۱۵ منتشر شده است.
نام: تعیین ژنوتیپ های ویروس هپاتیت B در افراد با آنتی ژن سطحی مثبت مراجعه کننده به مراکز درمانی شهرکرد
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ژنوتیپینگ
مقاله هپاتیت
مقاله پلی مراز

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: کریمی علی
جناب آقای / سرکار خانم: سلیم زاده لقمان
جناب آقای / سرکار خانم: باقری نادر
جناب آقای / سرکار خانم: حیدری کوروش
جناب آقای / سرکار خانم: حسینی سیدمسیح

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: ویروس هپاتیت B یکی از عوامل مهم هپاتیت های ویروسی است که بر اساس تغییرات ژنتیکی در ژن کد کننده آنزیم پلی مراز آن، دارای هشت ژنوتیپ می باشد. نوع ژنوتیپ ویروس از فاکتور های مهم مرتبط با پیشرفت بیماری و نیز پاسخ به درمان پس از ابتلا به این عفونت می باشد. هدف مطالعه حاضر تعیین ژنوتیپ های ویروس هپاتیت B در افراد با آنتی ژن سطحی مثبت بود.
روش بررسی: این مطالعه تجربی بر روی نمونه های سرم ۱۱۶ فرد با آنتی ژن سطحی مثبت ویروس هپاتیت B مراجعه کننده به مراکز درمانی شهرکرد در سال ۱۳۹۰ صورت گرفت. ابتدا اسید نوکلیئک ویروس هپاتیت B از نمونه های سرمی استخراج گردید و سپس تست واکنش زنجیره ای پلی مراز بر روی این نمونه ها انجام شد. در ادامه عمل ژنوتیپینگ ویروس روی نمونه های مثبت شده در واکنش زنجیره ای پلی مراز با استفاده از تست Real-time-PCR و با به کار بردن پرایمرها و پروب های اختصاصی تایپ، انجام شد. داده ها با آزمون آماری کای دو تجزیه و تحلیل شدند.
یافته ها: تعداد ۲۳ نفر (۱۹٫۸ درصد) از نظر اسید نوکلئیک ویروس هپاتیت B مثبت بودند. دو نوع ژنوتیپ به دست آمده از این ویروس و فراوانی آنها به ترتیب شامل ژنوتیپ D با فراوانی ۱۷ از ۲۳ (۷۳٫۹ درصد) و ژنوتیپ C با فراوانی ۶ از ۲۳ (۲۶٫۱ درصد) بودند.
نتیجه گیری: ژنوتیپ D، مانند برخی مناطق دیگر کشورایران، ژنوتیپ غالب در شهرکرد بوده، ولی ژنوتیپ C نیز احتمالا یکی از ژنوتیپ های دیگر شایع در این منطقه می باشد.