مقاله تعیین و مقایسه میزان تاثیر روش های مختلف آموزش در مورد بیماری ایدز بر آگاهی و نگرش دانشجویان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۰ در زن و مطالعات خانواده از صفحه ۶۵ تا ۷۹ منتشر شده است.
نام: تعیین و مقایسه میزان تاثیر روش های مختلف آموزش در مورد بیماری ایدز بر آگاهی و نگرش دانشجویان
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ایدز
مقاله روش های مختلف آموزش
مقاله آگاهی
مقاله نگرش

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عزتی نایله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
ایدز یک نیروی نامرئی، پراکنده و مخرب است که آشفتگی، اختلال و نقص جامعه را در زندگی خانوادگی و روابط بین شخص به همراه می آورد. شیوع ایدز در جوامع مختلف در حال افزایش است و جوانان به علت نداشتن آگاهی کافی در معرض خطر ابتلا به ایدز قرار دارند. پژوهش حاضر با هدف تعیین و مقایسه میزان تاثیر روش های مختلف آموزشی در مورد بیماری ایدز بر آگاهی و نگرش دانشجویان دختر دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز انجام گرفت. این مطالعه، نیمه تجربی و از نوع قبل و بعد است. روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای بود که ۱۰۰ نفر از دانشجویان دختر مشغول به تحصیل در رشته های پرستاری و مامائی انتخاب شدند. داده ها با استفاده از پرسشنامه در دو مرحله جمع آوری گردید. برنامه آموزشی به سه روش پرسش و پاسخ، کتابچه آموزشی و روش گروهی اجرا شد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزارSPSS  (ورژن ۱۵) و روش های آماری توصیفی و آزمون های تی زوج، تی مستقل، آنالیز واریانس یک طرفه و ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد. میزان آگاهی و نگرش دانشجویان بعد از آموزش نسبت به قبل از آن افزایش یافته، بر اساس آزمون تی زوج تفاوت معنادار آماری بین میزان آگاهی و نگرش قبل و بعد از آموزش با روش های مختلف دیده شد(P<0.05) . همچنین میزان تاثیرگذاری سه روش آموزشی بر میزان آگاهی و نگرش دانشجویان در خصوص بیماری ایدز یکسان بود. با توجه به نتایج پژوهش، لزوم اجرای برنامه های آموزشی موثر و منظم جهت ارتقای سطح آگاهی و نگرش دانشجویان در زمینه بیماری ایدز مورد تاکید قرار می گیرد و باید آموزش های لازم در خصوص جنبه های بیماری ایدز در تمامی دانشگاه های کشور به دانشجویان ارائه گردد.