مقاله تعیین و مقایسه علل تمایل مشتریان به خرید کالاهای ورزشی خارجی از دیدگاه تولیدکنندگان، فروشندگان و مصرف کنندگان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در پژوهش های کاربردی در مدیریت ورزشی از صفحه ۲۱ تا ۳۲ منتشر شده است.
نام: تعیین و مقایسه علل تمایل مشتریان به خرید کالاهای ورزشی خارجی از دیدگاه تولیدکنندگان، فروشندگان و مصرف کنندگان
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کالاهای ورزشی
مقاله خارجی
مقاله خرید
مقاله تولیدکنندگان ورزشی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صادقی رضا
جناب آقای / سرکار خانم: کشکر سارا
جناب آقای / سرکار خانم: قاسمی حمید
جناب آقای / سرکار خانم: کارگر غلامعلی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از پژوهش حاضر مقایسه دیدگاه تولیدکنندگان، فروشندگان و مصرف کنندگان کالاهای ورزشی خارجی در رابطه با دلایل گرایش به خرید و مصرف کالاهای ورزشی خارجی و سپس رتبه بندی مهمترین دلایل از دیدگاه این سه گروه است. تحقیق حاضر از نظر هدف پژوهش، کاربردی، از نظر استراتژی توصیفی و از نوع مقایسه ای و از نظر چگونگی جمع آوری داده ها از نوع تحقیقات پیمایشی به شمار می آید که به شکل میدانی انجام گرفته است و اطلاعات مورد نیاز آن از طریق مطالعات و جمع آوری نظرات ۱۶ تولیدکننده پوشاک ورزشی، ۴۶ فروشنده و ۳۶۰ مصرف کنندگان پوشاک ورزشی (ورزشکار) به دست آمده است. در این تحقیق از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. روایی آن به شکل صوری و محتوا و با در اختیار قرار دادن اهداف پژوهش، توسط ۱۵ نفر از متخصصین مدیریت ورزشی و بازاریابی تایید گردید. پایایی با اجرای مطالعه راهنما بر روی ۳۰ نفر و با استفاده از آلفای کرونباخ ۰٫۷۰ به دست آمد. به منظور آزمون فرضیه های پژوهش ابتدا از آزمونU  مان ویتنی به منظور مقایسه دیدگاه ها و از آزمون فریدمن برای رتبه بندی علل تمایل افراد به خرید کالاهای ورزشی خارجی استفاده گردید. بر اساس نتایج حاصله بین مصرف کنندگان و فروشندگان و بین تولیدکنندگان و فروشندگان در رابطه با دلایل مصرف کالاهای ورزشی خارجی تفاوت معناداری وجود داشت ولی بین مصرف کنندگان و تولیدکنندگان تفاوت معناداری وجود نداشت. از دیدگاه مصرف کنندگان تطابق بیشتر کالاهای ورزشی خارجی با استانداردهای ورزشی، کیفیت و دوام بیشتر کالاهای ورزشی خارجی و اطلاع رسانی ضعیف تولیدکنندگان ورزشی داخلی در مورد ویژگی های پوشاک ورزشی خود در رسانه ها در مقابل اطلاع رسانی وسیع کالاهای ورزشی خارجی به ترتیب مهمترین دلایل می باشد. از دیدگاه تولیدکنندگان تطابق بیشتر کالاهای ورزشی خارجی با استانداردهای ورزشی، ضمانت بیشتر کالاهای ورزشی خارجی و تنوع بیشتر کالاهای ورزشی بترتیب مهمترین دلایل می باشد. از دیدگاه فروشندگان افزایش قیمت مواد اولیه در نتیجه گران بودن کالای داخلی در مقابل کالای ارزان خارجی، فرهنگ غلط مبنی بر بهتر بودن کالای خارجی و ضعف در مصرف کالای داخلی و تطابق بیشتر کالاهای ورزشی خارجی با استانداردهای ورزشی به ترتیب مهمترین دلایل می باشد.