مقاله تعیین و مقایسه سن یائسگی برآورد شده بر حسب سطح سرمی هورمون آنتی مولرین در زنان مبتلا به سندرم تخمدان پلی کیستیک و زنان غیر مبتلا که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مهر و آبان ۱۳۹۳ در مجله غدد درون ریز و متابولیسم ایران از صفحه ۲۸۳ تا ۲۸۹ منتشر شده است.
نام: تعیین و مقایسه سن یائسگی برآورد شده بر حسب سطح سرمی هورمون آنتی مولرین در زنان مبتلا به سندرم تخمدان پلی کیستیک و زنان غیر مبتلا
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سن یائسگی
مقاله هورمون آنتی مولرین
مقاله سندرم تخمدان پلی کیستیک
مقاله مطالعه قند و لیپید تهران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رمضانی تهرانی فهیمه
جناب آقای / سرکار خانم: مینویی سونیا
جناب آقای / سرکار خانم: رستمی مرضیه
جناب آقای / سرکار خانم: هاشمی سمیه
جناب آقای / سرکار خانم: عزیزی فریدون

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: یائسگی عبارت است از ۱۲ ماه آمنوره پایدار در غیاب هرگونه بیماری. در حال حاضر آزمون مشخصی برای پیشگویی سن یائسگی وجود نداشته و بررسی های ذخیره تخمدانی به طور عمده با بهره گیری از شاخص های سونوگرافی و هورمونی انجام می پذیرد. مطالعه حاضر با هدف تعیین و مقایسه سن یائسگی در زنان مبتلا به سندرم تخمدان پلی کیستیک (PCOS) و زنان غیر مبتلا بر حسب میزان هورمون آنتی مولرین (AMH) انجام شد. مواد و روش ها: پژوهش حاضر یک مطالعه اپیدمیولوژی مورد شاهدی بود که از میان ۱۰۱۹ زن ۴۰-۲۰ ساله، ۲۰۸ زن مبتلا به PCOSبه عنوان گروه مورد و ۸۱۱ زن سالم به عنوان گروه شاهد انتخاب شدند. داده ها از طریق تکمیل پرسش نامه، معاینه بالینی و اندازه گیری های آزمایشگاهی جمع آوری شدند. پس از همسان سازی سن و نمایه توده بدن (BMI)، مقادیر AMH در ارتباط با سن در نمودار ترکیبی ترسیم گردید. به منظور تحلیل آماری از نرم افزار SPSS نسخه ۲۱ استفاده شد. یافته ها: میانگین سن و BMI نمونه ها به ترتیب ۷۵.۲۹ و ۱٫۲۷ در گروه مورد و ۶۲٫۳۱ سال و وزن به کیلوگرم تقسیم بر مجذور قد به متر ۱٫۲۶ در گروه شاهد بود. یافته های پژوهش حاضر نشانگر آن است که سطح AMH در مبتلایان به PCOS به طور معنی داری بالاتر از زنان سالم بود (P<0.0001). سن تخمینی یائسگی در زنان سالم و مبتلا به ترتیب ۴۹ سال و ۵۱ سال به دست آمد. نتیجه گیری: سن یائسگی در زنان مبتلا به طور متوسط دو سال بیشتر از زنان غیرمبتلا گزارش شد، درصورتی که طول دوره باروری در این بیماران بالاتر از زنان سالم باشد، می توان از این بازه زمانی به منظور بالا بردن شانس باروری در این افراد بهره جست.