مقاله تعیین و روند تغییرات امید به زندگی مردم شهرستان ساری که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در فروردین ۱۳۹۳ در مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران (نامه دانشگاه) از صفحه ۸۵ تا ۸۸ منتشر شده است.
نام: تعیین و روند تغییرات امید به زندگی مردم شهرستان ساری
این مقاله دارای ۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله جدول عمر
مقاله امید به زندگی
مقاله اپیدمیولوژی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: یزدانی چراتی جمشید
جناب آقای / سرکار خانم: خاکسار شهربانو
جناب آقای / سرکار خانم: خسروی فریده
جناب آقای / سرکار خانم: ذلیکانی لیلا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: یکی از موضوعات علم جمعیت شناسی که اغلب برنامه ریزی های توسعه اجتماعی- اقتصادی به آن نیاز دارند، جدول عمر می باشد. حاصل جدول عمر، امید به زندگی می باشد که روند تغییرات آن در طول زمان نتیجه اصلی عملکرد نظام سلامت را نششان می دهد.
مواد و روش ها: این مطالعه یک مطالعه توصیفی از نوع اپیدمیولوژی بوده است. داده ها به روش مستقیم با استفاده از اطلاعات مرگ و میر (آمار موجود در مرکز بهداشت شهرستان ساری و جمعیت ثبتی در طی سال های ۸۴ تا ۸۹ جمع آوری شده است. امید به زندگی با توجه به تهیه جدول جاری عمر به تفکیک جنس بر اساس میزان مرگ و میر اختصاصی سنی و احتمالات بقا در گروه های سنی وتعداد جمعیت در طول سال هایش ۸۴ تا ۸۹ محاسبه گردیده است.
یافته ها: نتایج مطالعه نشان داد که بیش ترین امید به زندگی برای مردان در سال ۸۶ با ۷۶٫۵۲ سال و بیش ترین امید به زندگی برای زنان در سال ۸۴ با ۷۹٫۶۸ سال به دست آمد. امید به زندگی زنان به طور معنی داری از امید به زندگی مردان بیش تر به دست آمد.
استنتاج: باتوجه به یافته ها تغییرات امید به زندگی در طول ۶ سال روندی افزایشی داشته است. بنابراین توجه به شاخص های سلامت در بدو تولد، سلامت روان و بهداشت در زنان، کاهش سوانح و غیره از معیارهای افزایش امید به زندگی می باشد.