مقاله تعیین و تحلیل سطوح برخورداری شهرستان های استان آذربایجان غربی بر اساس مدل های آنالیز اسکالوگرام و SWOT که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در فضای جغرافیایی از صفحه ۱۷۵ تا ۲۰۲ منتشر شده است.
نام: تعیین و تحلیل سطوح برخورداری شهرستان های استان آذربایجان غربی بر اساس مدل های آنالیز اسکالوگرام و SWOT
این مقاله دارای ۲۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سطوح برخورداری
مقاله آنالیز اسکالوگرام
مقاله مدل SWOT
مقاله استان آذربایجان غربی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: تقوایی مسعود
جناب آقای / سرکار خانم: مرادی هوسین نصرت

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
درک و شناخت بهتر میزان سطوح برخورداری مناطق مختلف نسبت به یکدیگر باعث شناخت نقاط ضعف، قوت، فرصت ها و تهدیدهای آن ها و در نهایت موجب توفیق برنامه ریزی ناحیه ای و منطقه ای می شود. تعیین و تحلیل سطوح برخورداری مناطق با استفاده مدل های مختلف و ارائه راهکارهای مناسب در این زمینه نقش بسیار مهم و اساسی در رسیدن به این هدف دارد. در پژوهش حاضر با استفاده از دو تکنیک آنالیز اسکالوگرام و SWOT سطوح برخورداری شهرستان های استان آذربایجان غربی بر اساس ۳۶ شاخص در زمینه های جمعیت و نیروی انسانی، عمرانی زیربنایی، صنعت و معدن، خدمات اجتماعی، آموزشی و بهداشتی تعیین گردیده و وضعیت هر یک از شهرستان ها در شاخص های مذکور مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و پس از تعیین نقاط ضعف، قوت، فرصت ها و تهدیدها به شیوه SWOT به ارائه راهکارهای مناسب جهت توسعه شهرستان های استان آذربایجان غربی پرداخته شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که در بین شهرستان های استان آذربایجان غربی از لحاظ سطوح برخورداری و توزیع امکانات و خدمات، عدم تعادل و ناهمگونی دیده می شود به طوری که بر اساس مدل آنالیز اسکالوگرام شهرستان های ارومیه و خوی به عنوان برخوردارترین و شهرستان های پیرانشهر، سردشت و چالدران به عنوان محروم ترین شهرستان های استان شناخته شدند. یافته ها هم چنین نشان می دهد که ۴۲ درصد از شهرستان های استان در سطح محروم و بسیار محروم، ۲۸ درصد نسبتا برخوردار، ۱۴ درصد برخوردار و تنها ۱۴ درصد شهرستان ها بسیار برخوردار هستند.