مقاله تعیین همراهی ویروس ابشتین بار با لنفوم منتشر سلول های بزرگ B به روش CISH در بیماران با تشخیص لنفوم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در شهریور ۱۳۹۱ در مجله دانشکده پزشکی از صفحه ۳۵۱ تا ۳۵۶ منتشر شده است.
نام: تعیین همراهی ویروس ابشتین بار با لنفوم منتشر سلول های بزرگ B به روش CISH در بیماران با تشخیص لنفوم
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ویروس ابشتین بار (EBV)
مقاله لنفوم منتشر سلول های بزرگ DLBCL) B)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: کوثری فرید
جناب آقای / سرکار خانم: یاریگرروش حمیدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: رضوان ملیحه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: لنفوم منتشر سلول های بزرگ B شایع ترین نوع از لنفوم های غیرهوچکینی می باشد. نقش ویروس ابشتین بار در ایجاد این لنفوم شناخته شده است. این مطالعه قصد دارد تا میزان همراهی ویروس ابشتین بار را با لنفوم منتشر سلول های بزرگ B به روش Chromogenic In Situ Hybridization (CISH)در بیماران بخش پاتولوژی بیمارستان های شریعتی و سینا در سال های ۱۳۸۴-۱۳۸۶ مورد بررسی قرار دهد.
روش بررسی: این مطالعه به صورت مورد- شاهدی (Case/ control) بر روی ۱۰۰ نمونه پاتولوژی انجام گرفته که ۵۰ مورد از نمونه های لنفوم منتشر سلول های بزرگ B (DLBCL) در گروه مورد و ۵ ۰ مورد نمونه های غدد لنفاوی واکنشی و لوزه، در گروه کنترل قرار گرفتند. سپس نمونه ها آماده و به روش CISH جهت کشف EBV Encoded RNA (EBER) مورد بررسی قرار گرفتند. داده های به دست آمده با استفاده از آنالیز آماری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
یافته ها: هشت مورد از ۵۰
نمونه گروه مورد برای EBER مثبت بودند درحالی که تنها دو مورد در گروه کنترل مثبت گردید که از نظر آماری معنی دار می باشد (P=0.046). بین رخداد گره ای و خارج گره ای و هم چنین جنسیت مرد و زن تفاوت آماری معنی داری یافت نشد (P=0.736، P=0.746).
نتیجه گیری: یافته ها نشان داد که EBER CISH نسبت به روش ایمونوهیستوشیمی (Immunohistochemistry, IHC) روش موفق تری در شناسایی ویروس EBV می باشد. ما پیشنهاد می نماییم در مطالعات آینده تحلیل های آماری مقایسه ای بین سه روش Polymerase Chain Reaction (PCR) و IHC و CISHانجام پذیرد.