مقاله تعیین همخوانی کاربرد و تجویز رادیوگرافی پانورامیک با اصول FDA در دندانپزشکان شهر تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در مجله دندانپزشکی (جامعه اسلامی دندانپزشکان ایران) از صفحه ۲۶۳ تا ۲۶۸ منتشر شده است.
نام: تعیین همخوانی کاربرد و تجویز رادیوگرافی پانورامیک با اصول FDA در دندانپزشکان شهر تهران
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رادیوگرافی پانورامیک
مقاله دندانپزشکان عمومی
مقاله اصول اف دی آ

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نیک نشان سیما
جناب آقای / سرکار خانم: ایران لو فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: ساریخانی سوده
جناب آقای / سرکار خانم: مشفقی مهکامه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: استفاده از رادیوگرافی های پانورامیک در برخی موارد در مقایسه با سایر روش های رادیوگرافی راحت تر و با میزان کمتری همراه است، هر چند این روش در موارد خاصی هم دارای نقصان می باشد. با توجه به اهمیت رادیوگرافی در دندانپزشکی، مطالعه حاضر با هدف تعیین همخوانی تجویز رادیوگرافی پانورامیک با اصول FDA در دندانپزشکان عمومی شهر تهران در سال ۸۹-۱۳۹۰ انجام شد.
روش بررسی: در این مطالعه توصیفی مقطعی، پانصد دندانپزشک عمومی به صورت تصادفی خوشه ای انتخاب و با استفاده از پرسشنامه مورد بررسی قرار گرفتند. پرسشنامه شامل متغیرهای زمینه ای و ۲۷ سوال مرتبط با تجویز یا عدم تجویز رادیوگرافی پانورامیک بود. پاسخ های دندانپزشکان در مورد هر عامل به صورت «قویا باعث تجویز می شود»، «احتمالا باعث تجویز می شود»، «اثری در تجویز ندارد»، «احتمالا مانع از تجویز می شود» و «قویا مانع از تجویز می شود» جمع آوری و به صورت توصیفی بررسی شدند. برای بررسی اثر متغیرهای مختلف بر پاسخ های دندانپزشکان به عوامل ذکر شده از آزمون Binary logistic regression با متد enter استفاده شد.
یافته ها: %۴۴٫۰ از نمونه ها زن و %۵۶٫۰ مرد و میانگین سنی نمونه ها ۳۶٫۸۴ سال بود. با توجه به نتایج آنالیز رگرسیون در موارد نگرانی از سرطان زایی اشعه، بهداشت خوب، ارزیابی روند رشد و تکامل قبل از شش سالگی رادیوگرافی پانورامیک تجویز می شد که در این موارد با اصول FDA همخوانی ندارد. همچنین در بررسی اولیه وضعیت پریودنتال، بهداشت ضعیف، دردهای منتشر، تعییین ارتفاع کرست در قدام و بارداری، پانورامیک تجویز می شد که در این موارد کاملا همسویی با اصول FDA مشاهده می شود.(p<0.05)
نتیجه گیری: سهولت کاربرد پانورامیک در %۵۵٫۵ موارد موجب تجویز پانورامیک، بود و در دسترس بودن پانورامیک علت تجویز %۴۷٫۶ دندانپزشکان است که در برخی موارد با اصول FDA همخوانی دارد و در سایر موارد عدم هماهنگی با اصولFDA  وجود دارد.