مقاله تعیین همبستگی بین نتایج آزمون های آسکی و پیش کارورزی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در توسعه آموزش در علوم پزشکی از صفحه ۵۷ تا ۶۳ منتشر شده است.
نام: تعیین همبستگی بین نتایج آزمون های آسکی و پیش کارورزی
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آزمون
مقاله آسکی
مقاله پیش کارورزی
مقاله همبستگی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: علامی عباس
جناب آقای / سرکار خانم: صفاری فاطمه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: منظور از برگزاری آزمون آسکی، ارزشیابی مهارت های دانشجویان در مقاطع بالینی است. در ایران استفاده از سناریوهای کتبی در ایستگاه های آزمون آسکی متداول است. هدف از این بررسی تعیین ضریب همبستگی نتایج آزمون آسکی با آزمون پیش کارورزی در صورت استفاده از این نوع طراحی ایستگاه بود.
روش بررسی: این مطالعه مقطعی (Cross sectional)، بر روی نمرات آزمون آسکی ۴۸ دانشجوی سال پنجم پزشکی دوره کارآموزی در سال ۱۳۹۱ صورت گرفت. همبستگی نمرات هر یک از ایستگاه ها و نمره کل آزمون آسکی با نمره آزمون پیش کارورزی به روش ضریب همبستگی R Pearson محاسبه شد. جهت تعیین همسانی درونی نمرات ایستگاه های آزمون، همبستگی نمره هر ایستگاه با نمره کل دانشجو در آزمون آسکی نیز محاسبه شد.
یافته ها: در این پژوهش بین نمرات امتحان پیش کارورزی و نمرات آزمون آسکی ارتباط معنی داری یافت نشد. همبستگی منفی بین نمرات دو ایستگاه انجام پروسیجر بر روی مولاژ و آزمون پیش کارورزی وجود داشت. ضریب همبستگی نمرات آزمون پیش کارورزی با میانگین نمرات ۳ ایستگاه عملی -۰٫۰۷ با P=0.65 و ضریب همبستگی آن با میانگین نمرات ۶ ایستگاه مبتنی بر سناریو کتبی ۰٫۳۲ با P=0.02 محاسبه شد که مورد اخیر از نظر آماری معنی دار بود. در بررسی ثبات درونی آزمون، ایستگاه طب داخلی با ۰٫۸۱ بالاترین و ایستگاه سنجش مهارت معاینه چشم با ۰٫۱۷ از پایین ترین ضریب همبستگی برخوردار بودند.
نتیجه گیری: پیشنهاد می شود از طراحی ایستگاه ها مبتنی بر سناریوهای کتبی خودداری شود. در غیر این صورت آزمون آسکی همان بخش هایی از صلاحیت های بالینی که در آزمون پیش کارورزی مورد ارزیابی قرار می گیرد را خواهد سنجید.