مقاله تعیین نظام سلسله مراتبی شهرهای استان لرستان بین سال های ۱۳۹۰-۱۳۳۵ با مدلهای همسایگی، آنتروپی و حد اختلاف طبقه ای که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در برنامه ریزی منطقه ای از صفحه ۱ تا ۱۲ منتشر شده است.
نام: تعیین نظام سلسله مراتبی شهرهای استان لرستان بین سال های ۱۳۹۰-۱۳۳۵ با مدلهای همسایگی، آنتروپی و حد اختلاف طبقه ای
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نظام سلسله مراتبی
مقاله ضریب آنتروپی
مقاله حد اختلاف طبقه ای
مقاله استان لرستان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سرایی محمدحسین
جناب آقای / سرکار خانم: شاه کرمی نعمت
جناب آقای / سرکار خانم: فتایی مجتبی
جناب آقای / سرکار خانم: سلطانی مسعود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
عدم توجه به نظام سلسله مراتب شهری و نحوه پراکنش و توزیع کانون های شهری در پهنه یک منطقه از یک طرف و رشد سریع شهرنشینی از طرف دیگر به عدم تعادل و گسیختگی در ساختار فضایی شهرها منجر خواهد شد. تعیین نحوه سازمان یابی فضائی سکونتگاه های شهری به مدیریت فضائی آنها کمک شایانی می کند. هدف از انجام این پژوهش ارزیابی نظام سلسله مراتب شهری استان لرستان است. پژوهش از نوع توسعه ای و روش انجام آن توصیفی تحلیلی است. همچنین ابزار گردآوری اطلاعات کتابخانه ای اسنادی می باشد. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از مدل های رایج در ارزیابی نظام سلسله مراتبی مانند، حد اختلاف طبقه ای، تحلیل نزدیک ترین همسایگی و ضریب آنتروپی استفاده شده است. نتیجه پژوهش نشانگر آن است که: سلسله مراتب شهری استان لرستان از لحاظ شاخص نزدیک ترین همسایگی، به تعادل (۲٫۱۵) تمایل دارد. ضریب آنتروپی در اکثر دوره های مورد بررسی به سمت ۱ میل کرده و از حالت نرمال و استانداردی برخوردار بوده است. بنابراین بر اساس نتایج این دو مدل توزیع فضایی نقاط شهری در استان لرستان در طی دوره ۱۳۹۰-۱۳۳۵ متعادل بوده است. با توجه به مدل حل اختلاف طبقه ای توزیع جمعیتی نقاط شهری استان لرستان از یک گسیختگی و عدم تعادل در طی دوره زمانی مورد مطالعه برخوردار بوده است. این امر ناشی از آن است که شهر خرم آباد با مرکزیت سیاسی، اداری و اقتصادی و شهر بروجرد با سابقه تاریخی، موقعیت طبیعی و رشد صنایع، بیشترین جمعیت را به خود جذب کرده اند و با شهرهای کوچک دارای اختلاف فاحش جمعیتی هستند.