مقاله تعیین نرخ بهینه مالیات و مخارج دولتی در چارچوب الگوی سه بخشی رشد درونزا- مورد ایران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پائیز و زمستان ۱۳۸۹ در مطالعات اقتصاد بین الملل (International Economic Studies) (انگلیسی) از صفحه ۴۳ تا ۶۲ منتشر شده است.
نام: تعیین نرخ بهینه مالیات و مخارج دولتی در چارچوب الگوی سه بخشی رشد درونزا- مورد ایران
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رشد درون زا
مقاله سرمایه انسانی
مقاله مخارج دولت
مقاله نرخ بهینه مالیات
مقاله بروندادها یا اثرات خارجی
مقاله اقتصاد ایران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: کیارسی مهراب
جناب آقای / سرکار خانم: دلالی اصفهانی رحیم
جناب آقای / سرکار خانم: طیبی سیدکمیل

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
ادبیات اخیر در مورد رشد با توجه به سیاست های مالی، بر بهینگی یک مالیات بلند مدت صفر بر روی همه عوامل انباشت پذیر تولید تاکید دارد. در یک مسیر مفروض از مخارج دولت طرح مالیات بهینه نیازمند برنامه ریز اجتماعی است که بتواند موجودی مثبتی از مخارج عمومی مولد را به گونه ای در کوتاه مدت فراهم سازد و در بلند مدت مخارج دولت با درآمد ناشی از مدیریت سبد دارایی های عمومی به جای توسل به برنامه های مالیاتی که باعث بهم ریختگی می شوند تامین مالی شود. این تحقیق به دنبال مدل پایه بارو است که توضیح و بسط داده می شود. در اینجا اندازه دولت بهره ور در مدل های رشد درون زا مورد مطالعه قرار گرفته و با توصیف تعادل رقابتی و ویژگی های تعادل بازار در مسیر رشد تعادلی، نرخ های مالیاتی بهینه بر روی سرمایه فیزیکی و سرمایه انسانی و اندازه دولت تعیین می شوند. با در نظر گرفتن اقتصاد ایران، پس از تعیین مسیر رشد تعادلی و نرخ های رشد سرمایه انسانی و فیزیکی که با نرخ یکسان رشد میکنند، مخارج بهینه دولتی، نرخ های بهینه مالیاتی بر سرمایه انسانی و سرمایه فیزیکی با در نظر گرفتن تاثیر مخارج دولتی در درون سیستم تعیین می شوند. سپس نقش توضیح دهندگی بر بهره وری سرمایه فیزیکی و بهره وری سرمایه انسانی نیز در ایران ارزیابی می شوند.