مقاله تعیین میزان پتانسیل دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه برای پیاده سازی مدیریت دانش که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در پژوهشگر (مدیریت) از صفحه ۱۵ تا ۳۲ منتشر شده است.
نام: تعیین میزان پتانسیل دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه برای پیاده سازی مدیریت دانش
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مدیریت دانش
مقاله فرهنگ سازمانی
مقاله فرایندهای دانش
مقاله فناوری اطلاعات

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: معتمدی مجید
جناب آقای / سرکار خانم: مرادی منا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این پژوهش به بررسی آمادگی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه برای پیاده سازی مدیریت دانش پرداخته می-شود. جامعه آماری مورد مطالعه کارشناسان، مدیران و معاونان حوزه های مختلف دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه می باشند. برای انجام این تحقیق از روش گردآوری اطلاعات پیمایشی استفاده شده و از پرسشنامه جهت دستیابی به اطلاعات لازم از کارکنان استفاده می کنیم. روش تحقیق در این پژوهش از بعد ماهیتی کاربردی و از جهت روش توصیفی می باشد. برای روایی پرسشنامه از روایی محتوایی و برای پایایی از آلفای کرونباخ، استفاده شده است. همچنین برای تحلیل داده ها از آزمون دوجمله ای استفاده شده است. نتایج تحقیق فوق نشان داد که: دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه از حمایت مدیریت برای پیاده سازی مدیریت دانش برخوردار نیست؛ در کارکنان حس تعلق سازمانی متناسب با پیاده سازی مدیریت دانش وجود دارد؛ کارکنان در تصمیم گیری ها مشارکت می کنند؛ نظام پردازش اطلاعات وجود دارد؛ از انتقال دانش برای تبادل دانش بین کارکنان استفاده نمی شود؛ دانشگاه توانسته محیط مناسبی را برای تسهیم دانش میان کارکنان خود بوجود آورد؛ ولی نتوانسته یک نظام مستعد سیستم های اطلاعاتی را جهت پیاده سازی مدیریت دانش فراهم کند؛ دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه توانسته یک نظام مستعد مدیریت فناوری اطلاعات را سازماندهی کند؛ و فرآیندهای کسب اطلاعات در دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه وجود ندارد.