مقاله تعیین میزان فلزات سنگین (سرب، کادمیوم، نیکل) در بافت های عضله و کبد ماهی طلال (Rastrelliger kanagurta) در بندرعباس که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۰ در زیست شناسی دریا (بیولوژی دریا) از صفحه ۲۳ تا ۲۹ منتشر شده است.
نام: تعیین میزان فلزات سنگین (سرب، کادمیوم، نیکل) در بافت های عضله و کبد ماهی طلال (Rastrelliger kanagurta) در بندرعباس
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فلزات سنگین
مقاله ماهی طلال (Rastrelliger kanagurta)
مقاله بندرعباس

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صادقی مهنازسادات
جناب آقای / سرکار خانم: مورکی نرگس
جناب آقای / سرکار خانم: ابدالی سورنا
جناب آقای / سرکار خانم: رستمی زهرا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تحقیق حاضر از بهمن ۱۳۸۹ تا مرداد ۱۳۹۰ به منظور تعیین میزان فلزات سنگین (سرب، نیکل و کادمیوم) در بافت های کبد و عضله ماهی طلال  (Rastrelliger kanagurta)در آب های بندرعباس (استان هرمزگان) صورت گرفت. تعداد ۲۰ قطعه ماهی طلال از مناطق تخلیه صید به روش تصادفی تهیه شده، زیست سنجی کالبد شکافی و از نظر آلودگی به فلزات سنگین مورد بررسی قرار گرفتند. پس از انجام زیست سنجی جهت استخراج فلزات از بافت های مورد بررسی از روش هضم Microwave Digestion استفاده و مقادیر سرب، کادمیوم و نیکل بوسیله دستگاه جذب اتمی Varian مدل AA 100 تعیین گردید. میانگین غلظت نیکل، کادمیوم و سرب در کبد به ترتیب ۰٫۴۰۱۷±۰٫۰۱۵۴، ۰٫۱۷۱۱±۰٫۰۱۲۳، ۰٫۰۸۵۴±۰٫۰۰۱۸ و در عضله به ترتیب ۰٫۲۲۳۵±۰٫۰۱۲۱، ۰٫۰۸۰۰±۰٫۰۰۳۴، ۰٫۰۳۲۱±۰٫۰۰۱۶ میکروگرم بر گرم وزن خشک بود. در مقایسه با استانداردهای جهانی نظیر WHO، EPA، UK، MAFF و NHMRC میانگین غلظت فلزات پایین تر از حد مجاز بود. بررسی نتایج بوسیله آزمون  ANOVAنشان داد بین غلظت فلزات نیکل، کادمیوم و سرب در بافت های کبد و عضله تفاوت معنی داری وجود داشته (P<0.05) و بین فاکتورهای زیستی و میزان این فلزات همبستگی معنی داری وجود ندارد.