مقاله تعیین میزان برخورداری مناطق شهری اصفهان از شاخص های فرهنگی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۱ در تحقیقات جغرافیایی از صفحه ۴۵ تا ۶۴ منتشر شده است.
نام: تعیین میزان برخورداری مناطق شهری اصفهان از شاخص های فرهنگی
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تحلیل فضایی
مقاله شاخص های فرهنگی
مقاله برنامه ریزی فرهنگی
مقاله مناطق شهر اصفهان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ضرابی اصغر
جناب آقای / سرکار خانم: ایزدی ملیحه
جناب آقای / سرکار خانم: ابوالحسنی فرحناز

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
خدمات فرهنگی یکی از ارکان اصلی توسعه فرهنگی محسوب می شوند. هدف از این پژوهش، بررسی چگونگی یا نحوه برخورداری مناطق شهر اصفهان از لحاظ شاخص های فرهنگی، به منظور دستیابی به میزان نابرابری های ناحیه ای در مناطق مذکور است. جامعه آماری پژوهش را، مناطق چهارده گانه شهر اصفهان تشکیل می دهد. با توجه به مولفه های مورد بررسی، رویکرد حاکم بر این پژوهش «توصیفی-کمی و تحلیلی» است. در این پژوهش ۳۵ شاخص با روش تحلیل عاملی خلاصه شده و به ۵ عامل تقلیل یافته و به صورت ترکیبی در عوامل معنی دار ارایه گردیده اند. سپس میزان تاثیر هر یک از عامل ها در توسعه خدمات فرهنگی مناطق مشخص و با بهره گیری از مدل TOPSIS به عنوان یک روش تصمیم گیری چند شاخصه و استفاده از روش وزن دهی آنتروپی، مناطق در پنج گروه (بسیار برخوردار، برخوردار، متوسط، محروم، بسیار محروم) سطح بندی و جایگاه هر یک از مناطق در میزان برخورداری از شاخص های مذکور مشخص گردید. سپس از طریق ایجاد رابطه رگرسیونی بین عوامل تاثیر گذار و میزان تاپسیس، عامل هایی که در افزایش سطوح توسعه خدمات فرهنگی مناطق موثرند مشخص گردید. یافته های پژوهش مبین آن است که مناطق شهری اصفهان به لحاظ برخورداری از نظر شاخص های فرهنگی یکسان و برابر نیستند و تفاوت آشکار و محسوسی در میزان درجه برخورداری از امکانات و فضاهای فرهنگی در بین مناطق وجود دارد. از مجموع ۱۴ منطقه شهری، مناطق ۱ و ۳ در سطح بسیار برخوردار هستند و مناطق ۵ و ۶ سطح دوم یا برخوردار را شامل می شوند و منطقه ۴، ۸ و ۱۲ سطح نیمه برخوردار (متوسط) را در بر دارند و همچنین مناطق محروم شامل منطقه ۲، ۱۱ و ۹ هستند و پنجمین سطح مناطق ۷، ۱۴، ۱۰ و ۱۳ را به خود اختصاص داده اند و نهایتا با در نظر گرفتن مدل رگرسیون، شاخص هایی که اولویت اول و سوم را دارند، در جهت توسعه خدمات فرهنگی مناطق شهر اصفهان پیشنهاد شده است.