مقاله تعیین مولفه های آموزشی در وضعیت موجود مترو شهر تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در مطالعات مدیریت شهری از صفحه ۸۳ تا ۹۳ منتشر شده است.
نام: تعیین مولفه های آموزشی در وضعیت موجود مترو شهر تهران
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مترو
مقاله مولفه های آموزشی
مقاله بعد اجتماعی
مقاله بعد بهداشتی
مقاله بعد فرهنگی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: زمانی مقدم افسانه
جناب آقای / سرکار خانم: لرپری زنگنه پیرایه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه و هدف پژوهش: با توجه به اهمیت نقش مترو نه تنها به عنوان وسیله حمل نقل عمومی بلکه به عنوان یک مکان عمومی لزوم پژوهش در موارد آموزشی و فرهنگی مشخص می گردد. پردازش به جنبه های آموزشی یکی از خلاءهایی است که با توجه به جدید بودن این وسیله حمل و نقل در کشور ما، به شدت احساس می گردد. اهداف پژوهش عبارتند از: ۱) تعیین وضعیت موجود مولفه های آموزشی- اجتماعی متروی شهر تهران؛ ۲) تعیین وضعیت موجود مولفه های آموزشی- بهداشتی متروی شهر تهران؛ ۳) تعیین وضعیت موجود مولفه های آموزشی- فرهنگی متروی شهر تهران.
روش پژوهش: سه بعد اجتماعی، بهداشتی و فرهنگی به عنوان ابعاد آموزش انتخاب گردید و با مطالعات گسترده میدانی و کتابخانه ای تعداد ۱۰ مولفه و ۲۴ شاخص از ادبیات تحقیق استخراج گردید. ابزار پژوهش، پرسشنامه ای شامل ۳۲ گویه بود که با توجه به جامعه آماری گسترده، یعنی شهروندانی که از مترو شهر تهران استفاده می کنند، تعداد ۴۱۰ نفر به صورت خوشه ای از مناطق شمال، جنوب، شرق و غرب تهران انتخاب گردید و از بین کارشناسان فعال در حوزه اجتماعی و فرهنگی مترو تهران تعداد ۳۰ کارشناس به صورت تصادفی انتخاب شدند.
یافته ها: بررسی ها نشان داد که از نظر شهروندان، در وضعیت موجود به جز تقویت هویت مذهبی سایر آموزش ها در حد پایین تر از میانگین قرار گرفتند. در حالی که در وضعیت مطلوب به غیر از یک گویه، سایر گویه ها از میانگین بالاتر بودند و بالاترین میانگین در وضعیت مطلوب مربوط به آموزش بهداشت فردی و راه های پیشگیری و کنترل بیماری های همه گیر تعیین شد، و این نشان دهنده نیاز به آموزش در مترو از دید شهروندان است. از دید کارشناسان در وضعیت موجود از ۳۲ گویه، ۱۶ گویه در حد وسط قرار گرفتند و سایر گویه ها از میانگین پایین تر بودند و بالاترین میانگین همانند نظر شهروندان تقویت هویت مذهبی تعیین گردید.
نتیجه گیری: با توجه به آنچه بیان گردید آموزش در مترو از دید کارشناسان در سطح بالاتری از دید شهروندان قرار می گیرد. این امر نشان می دهد که با وجود بسیاری از فعالیت های آموزشی که در مترو تهران انجام گرفته است، اما ازدحام جمعیت و شتاب شهروندان موجب عدم توجه کافی آنان به این آموزش ها می گردد، اما کارشناسان به دلیل ماهیات شغلی خود اطلاعات کامل تری دارند. بنابراین این پژوهش می تواند راهنمایی برای کارشناسان جهت بهبود وضعیت آموزش در مترو شهر تهران باشد.