مقاله تعیین موقعیت لوله های تراشه دابل لومن در جراحی توراکس: کمپلیانس بگ در مقایسه با برونکوسکوپ فیبراوپتیک که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در آبان ۱۳۹۱ در مجله دانشکده پزشکی از صفحه ۴۸۰ تا ۴۸۷ منتشر شده است.
نام: تعیین موقعیت لوله های تراشه دابل لومن در جراحی توراکس: کمپلیانس بگ در مقایسه با برونکوسکوپ فیبراوپتیک
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله لوله تراشه
مقاله دابل لومن
مقاله کمپلیانس بگ
مقاله پوزیشن
مقاله فایبراپتیک

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نویان اشرف محمدعلی
جناب آقای / سرکار خانم: حسینی محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: بنازاده محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: اساس بیهوشی در جراحی توراکس جداسازی ریه ها می باشد. هدف از این مطالعه استفاده از معیار کمپلیانس بگ به منظور جاگذاری صحیح لوله تراشه دابل لومن می باشد.
روش بررسی: بیماران کاندید جراحی توراکس در سه گروه تحت لوله گذاری با دابل لومن چپ برای توراکوتومی راست و یا چپ (گروه یک و دو) و یا لوله گذاری با دابل لومن راست برای توراکوتومی چپ (گروه سه) قرار گرفتند (سه گروه ۸۶ نفره). در وضعیت سوپاین و لاترال دکوبیتوس وضعیت لوله بر اساس کمپلیانس بگ و بر اساس معیارهای برونکوسکوپی بررسی و ثبت شد.
یافته ها: میانگین سن افراد مورد بررسی ۴۴٫۷±۱۳٫۴سال (۱۶-۷۳) بود. در این مطالعه ۱۵۵ نفر (۵۹٫۹%) مرد و ۱۰۳ نفر (۴۰٫۱%) زن بودند. کمپلیانس بگ در دابل لومن در پوزیشن سوپاین، حساسیت ۴۰% (CI %95: %20-60)، ویژگی ۹۹% (CI %95: %95-99)، ارزش اخباری مثبت ۸۴% (CI %95: %54-98)، ارزش اخباری منفی ۹۲% (CI %95: %88-95)، و صحت تشخیصی ۹۲% (CI %95: %88-95)، داشت. در پوزیشن لترال، حساسیت ۲۷% (CI %95: %14-45)، ویژگی ۹۸% (CI %95: %96-99)، ارزش اخباری مثبت ۷۶% (CI %95: %46-94)، ارزش اخباری منفی ۸۹% (CI %95: %84-92) و صحت تشخیصی ۸۸% (CI %95: %84-92) بودند. مال پوزیشن در استفاده از دابل لومن راست شایع تر بود (P=0.02).
نتیجه گیری: به نظر می رسد در موارد اورژانس و مواردی که دسترسی به برونکوسکوپی فیبراوپتیک و افراد آموزش دیده و مجرب برای برونکوسکوپی نمی باشد، می توان از یافته های بالینی برای تعیین پوزیشن لوله دابل لومن به عنوان روشی قابل اعتماد و جایگزین برونکوسکوپی فیبراوپتیک استفاده نمود.